Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
Urząd Skarbowy w Sanoku
US-PP/443/53/05
Zmiana formy prowadzenia działalności a obowiązek ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

"(...) Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca podaje, iż: jako firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi na imię obojga małżonków bez zawierania umowy spółki cywilnej, w związku ze zmianą przepisów zmuszeni jesteśmy do zawarcia umowy spółki cywilnej lub jawnej. Wnioskodawca informuje, iż zamierza nadal prowadzić tę sama firmę i nie zamierza jej likwidować ani dzielić (...).

Zgodnie z przepisem art. 93a § 2 pkt 2 oraz art. 93d cyt. ustawy O. p., spółka nie mająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby. Powołany przepis art. 93a § 2 pkt 2 cyt. ustawy oznacza najpełniejszy z możliwych zakres sukcesji stosowanej wobec praw i obowiązków wynikających z wszelkich aktów normatywnych prawa podatkowego. Zatem powołany przepis powoduje zachowanie ciągłości podmiotowej. W związku z powyższym nowopowstała Spółka przejmie również obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. W świetle przepisów art. 111 ust. 1 i 9 cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, które spełniają kryteria i warunki techniczne oraz warunki ich stosowania przez podatników określone cyt. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. (w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - Dz. U. nr 108, poz. 948 ze zm. - przyp. red.)

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia kasy rejestrujące muszą zapisywać w pamięci numer unikatowy pamięci fiskalnej oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Natomiast § 4 ust. 1 pkt. 6 cyt. rozporządzenia stanowi, że paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać, obok innych danych określonych w tym przepisem; imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP. Jeżeli zatem na podstawie wym. wyżej art. 93a § 2 pkt 2 i art. 93d cyt. ustawy O. p. Spółka wstępuje w prawa i obowiązki poprzednika w tym również prowadzenie ewidencji poprzez kasy rejestrujące spełniające kryteria i warunki techniczne określone ww. rozporządzeniem, zauważyć należy, że kasy te mogą być stosowane przez nowopowstałą Spółkę jedynie wówczas, gdy nadal będą dochowane określone warunki stosowania tych kas a w szczególności, gdy kasy te będą zapisywały w pamięci numer identyfikacji podatkowej nowej Spółki jawnej a paragon drukowany przez te kasy będzie zawierał nazwę i numer NIP nowo zawiązanej Spółki. W związku z tym, iż przekształcenie formy prawnej działalności w tym przypadku związane będzie z nadaniem Spółce nowego numeru NIP, a pamięć fiskalna jest urządzeniem umożliwiającym trwały zapis numeru NIP bez możliwości jego zmiany to kasy fiskalne wniesione przez małżonków do Spółki jawnej będą mogły być użytkowane po dokonaniu przez uprawnionego serwisanta wymiany modułu pamięci fiskalnej. Zakończenie pracy w trybie fiskalnym lub wymiana pamięci fiskalnej kasy zgodnie z § 5 ust. 8 cyt. rozporządzenia z dnia 4 lipca 2002 r. wymaga dokonania z udziałem pracownika urzędu skarbowego czynności określonych w zał. nr 4 do rozporządzenia, a mianowicie spisania protokołu odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej za okres od dnia rozpoczęcia użytkowania kasy do dnia przekształcenia formy prawnej działalności. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2005/12/55