Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Urząd Skarbowy w Łomży
US PM 435/2-1/SZZ/2007
Obciążenia podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawartą umową pożyczki.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku spółki jawnej {...}, złożonego w tutejszym Urzędzie 16 kwietnia 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego obciążeń podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawartą umową pożyczki Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży postanawia stwierdzić, że czynność taka nie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli będzie spełniać określone niżej warunki.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 16 kwietnia 2007 r. i wystąpiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:

W dniu 13 marca 2007 zawarta została umowa pożyczki, na podstawie której firma {...} udzieliła pożyczki w wysokości 200.000 zł spółce jawnej {...}. Strony ustaliły w umowie zwrot kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem.

Ocena prawna

Zdaniem podatnika ww. umowa pożyczki jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), ponieważ pożyczkodawca ma w zakresie swojej działalności, jak wynika z odpisu z rejestru przedsiębiorców, "pozostałe pośrednictwo finansowe" i w związku z tym, zawierając tę umowę, jest podatnikiem VAT

Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy pożyczki. Jednocześnie w art. 2 pkt 4 ww. ustawy wprowadzono zwolnienia, ustalając, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo wieczystego użytkowania. Przepis ten uzależnia zatem opodatkowanie lub zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych od wystąpienia określonej sytuacji w podatku od towarów i usług.

Posiadanie przez pożyczkodawcę, w zakresie swojej działalności, "pozostałego pośrednictwa finansowego"(dział 65.2 PKWiU), stwarza możliwość, że dana czynność jest wykonywana w warunkach określonych w grupowaniu 65.22.10-00.90 PKWiU tj."usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym". Jeżeli więc w konkretnym przypadku zawierając umowę pożyczki, pożyczkodawca działa w warunkach określonych w grupowaniu 65.22.10-00.90 czynność taka jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ udzielenie tego rodzaju pożyczki podlega regulacjom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług, z tym, że usługi te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1.

Stanowisko podatnika, przy spełnianiu przedstawionych wyżej zastrzeżeń, jest prawidłowe.

Dodatkowo informuję, że:

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienie tego zdarzenia.

Interpretacja powyższa przestanie być aktualna, jeżeli przepis prawa obowiązujący w dacie zaistnienie tego zdarzenia zostanie zmieniony lub przestanie obowiązywać.

Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika; wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b Ordynacja podatkowa)

Na postanowienie niniejsze służy Pani prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl