US IV/II/443-76/05, Zaliczki pobierane od najemców lokali. - Pismo wydane przez: Urząd Skarbowy w Olsztynie - OpenLEX

US IV/II/443-76/05 - Zaliczki pobierane od najemców lokali.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 listopada 2005 r. Urząd Skarbowy w Olsztynie US IV/II/443-76/05 Zaliczki pobierane od najemców lokali.

"(...) Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 29 ust. 1 cyt. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Art 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) stanowi, że stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Ustęp 2 tego przepisu stanowi, że czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt. 3.

Z przedłożonej umowy najmu lokalu wynika, że wolą stron umowy było odrębne rozliczanie usług w zakresie dostawy zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz usług odbioru ścieków i nieczystości stałych, ze stawkami VAT właściwymi dla tych usług.

W przypadku rozliczeń dokonywanych z najemcami lokali mieszkalnych, stroną umowy o dostawę mediów jest podmiot wynajmujący lokale, zatem uznaje się, że to wnioskodawca nabywa, a następnie świadczy (odprzedaje) najemcom te usługi.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy zwolnione od podatku od towarów i usług są wymienione w poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy zaliczane do PKWiU ex 70.20.11 - usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.

W przedmiotowym przypadku, na podstawie tego przepisu jedynie czynsz regulowany należny wnioskodawcy od najemców lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Świadczenie usług dostawy zimnej wody i centralnego ogrzewania oraz odbioru ścieków i nieczystości stałych podlega opodatkowaniu wg stawek właściwych dla poszczególnych usług".

Opublikowano: S.Podat. 2006/3/25