Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
Stawka podatku od towarów i usług przy instalacjach, modernizacji i konserwacji budynków mieszkalnych.
Urząd Skarbowy w Ełku
US.IV/443-08/04

Pytanie podatnika

Stawka podatku VAT przy instalacjach, modernizacji i konserwacji budynków mieszkalnych.

Odpowiedź

Odpowiadając na zapytanie z dnia 24 marca 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia.

Podatnik podatku od towarów i usług przedstawił w zapytaniu, iż wykonuje usługi w zakresie montowania instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych.

Wątpliwości Podatnika dotyczą wysokości stawki podatku od towarów i usług stosowanej przy świadczeniu tych czynności.

Zdaniem Podatnika, dla powyższych czynności stawka podatku wynosi 7%, gdyż instalacje, modernizacja i konserwacja budynków mieszkalnych podlega stawce podatku od towarów i usług w wysokości 7% (KOB11).

Odpowiadając na powyższe należy na wstępie wskazać, iż z dniem 01 maja 2004 r. ulega zmianie regulacja ustawowa podatku od towarów i usług, z tym dniem wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535).

Zgodnie z przepisami, obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 r., ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy w obecnym brzmieniu, bez względu na symbol PKWiU, usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, a także usługi budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania z wyłączeniem budynków stałego zamieszkania kościelnych i związków wyznaniowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 7%. Powyższe wynika z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 50 ust. 1 tej ustawy w związku z § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) oraz poz. 83 i poz. 86 załącznika nr 4 do tego rozporządzenia.

Zatem usługi konserwacji instalacji domofonowych w budynkach mieszkaniowych (zarówno budynkach mieszkaniowych zbiorowego jak i indywidualnego zamieszkania) oraz usługi montowania instalacji domofonowych (jako budowa) w budynkach mieszkaniowych zbiorowego zamieszkania z wyłączeniem budynków stałego zamieszkania kościelnych i związków wyznaniowych, do dnia 30 kwietnia 2004 r. będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 7%.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, od dnia 01 maja 2004 r., do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych (art. 146 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 tej ustawy).

Jak z powyższego wynika od dnia 01 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w myśl nowej ustawy o podatku od towarów i usług w jej obecnym brzmieniu, usługi wykonywane przez Podatnika w zakresie montażu i konserwacji instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 7%, bez względu na to czy budynek jest budynkiem zbiorowego czy indywidualnego zamieszkania, w tym także w budynkach stałego zamieszkania kościelnych i związków wyznaniowych.

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym należy stwierdzić, iż zajęte w tej sprawie stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl