US.III/423-3C/06 - Należności ZUS zapłacone za lata ubiegłe.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2006 r. Urząd Skarbowy w Ełku US.III/423-3C/06 Należności ZUS zapłacone za lata ubiegłe.

"(...) W 2005 roku Spółka miała kontrolę za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2004 r. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS w okresie od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2004 r. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skutkowało to tym, iż w 2005 r. Spółka obowiązana była w oparciu o ustalenia kontroli zapłacić zaległe składki na ubezpieczenia społeczne.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku z zapytaniem "czy może zapłacone w 2005 roku kwoty należności głównych wobec ZUS za lata poprzednie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2005".

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, choć ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione.

Słownik języka polskiego definiuje słowo "faktycznie" jako "zgodne z faktami, w istocie, rzeczywiście, niewątpliwie, naprawdę tak było". Natomiast znaczenie pojęcia "ponieść" należy rozumieć jako "zostać obarczonym, obciążonym czymś, np. ponieść koszty".

Interpretację powyższych wyrazów należy traktować w sposób jednoznaczny na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Bowiem przez poniesienie kosztu należy rozumieć zarówno poniesienie wydatku jak i zakwalifikowanie faktycznie zrealizowanego odpisu lub innego zmniejszenia aktywów lub zwiększenia strat. Kierując się wykładnią językową i systemową za koszt poniesiony należy uznać:

1) koszt faktycznie zrealizowany w znaczeniu kasowym (rozchód pieniężny) oraz,

2) każdy faktycznie dokonany odpis niebędący wydatkiem, powodujący zmianę w strukturze aktywów lub pasywów osoby prawnej, w tym również stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedsiębiorstw.

Wydatek i odpisy faktycznie poniesione to wydatek i odpisy, niewątpliwie rzeczywiście zrealizowane, tzn. takie, które podatnik jest w stanie udokumentować. W podatku dochodowym od osób prawnych przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą określone przychody powinny być uznane za należne, zaś koszty za poniesione dopiero wówczas, gdy tego rodzaju zdarzenie faktyczne lub prawne wystąpi w rzeczywistości.

Ponadto przepis, o którym mowa wyżej stanowi, że jeżeli zarachowanie kosztu nie jest możliwe, koszt ten będzie mógł być potrącony dopiero w roku, w którym zostanie poniesiony. Z brakiem możliwości zarachowania danego kosztu mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik z przyczyn całkowicie od niego niezależnych nie był w stanie zarachować kosztu w tym roku podatkowym, którego koszt dotyczył. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka działając w przekonaniu, iż postępuje prawidłowo dokonała albo nieprawidłowych zgłoszeń do ZUS albo w ogóle nie dokonała zgłoszenia.

W związku z powyższym, ponieważ niemożliwe było zarachowanie kosztów ubezpieczeń społecznych pracowników w 2002, 2003 i 2004 roku nie może być ono kosztem tych lat, a poniesione wydatki powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów roku, w którym faktycznie nastąpiła zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne."

Opublikowano: S.Podat. 2006/10/43