Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
Urząd Skarbowy w Świnoujściu
US I-PO/005/6/03

Dotyczy:

1) art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

2) art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

Stan prawny obowiązujący w dniu 01.01.2002 r.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Świnoujściu na pisemne zapytanie Pani (...) z dnia 13.02.2003 r. (data wpływu do urzędu) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że:

1) W 2002 r. regularnie wpłacała darowizny na Kościół (...), który nie posiada swojego rachunku bankowego. Wpłaty te dokonywane były bezpośrednio do kościoła, na co posiada odpowiednie potwierdzenie.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatniczka formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują możliwością dokonania odliczenia od podatku dochodowego wniesionych wpłat do kościoła.

2) W czerwcu 2002 r. zaciągnęła kredyt na zakup pierwszego mieszkania. Zakupu dokonała na rynku wtórnym od osoby fizycznej.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatniczka formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują możliwością dokonania odliczenia od podatku dochodowego odsetek od tego kredytu.

Urząd Skarbowy stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

Ad 1) - art. 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika uzasadnionej w sposób następujący: podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn: na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymywanie - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu,

Przepis ust. 7 powyższego artykułu stanowi, że wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że, jeżeli przedmiotem darowizn są pieniądze, wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 9 ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Tak więc nie jest możliwe dokonanie odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem kwot dokonanych darowizn -wpłaconych bezpośrednio na rzecz Kościoła.

Ad 2) - art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2002 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika uzasadnionej w sposób następujący: od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się,

z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Zatem, z uwagi na fakt, iż nie była to inwestycja określona wyżej wymienionymi przepisami - nie może Pani dokonać odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem kwoty zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania na rynku wtórnym.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl