Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
Urząd Skarbowy w Siedlcach
US-26/PP/443/51/04
Opodatkowanie podatkiem VAT usług komisowych

Pytanie podatnika

W jaki sposób powinienem opodatkować podatkiem VAT usług komisowych w związku ze zmianami wprowadzonymi w podatku od towarów i usług z dniem 1 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego na postawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia:

Od dnia 1 maja 2004 r. zmieniły się zasady opodatkowania transakcji w ramach umowy komisu (art. 7, art. 19 i art. 30 ww. ustawy o podatku od towarów i usług). Czynności wykonywane przez komisanta na podstawie umowy komisu nie są traktowane jako usługi.

Wydanie towarów między komitentem a komisantem, a następnie wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej, jak również w przypadku komisu zakupu wydanie towarów przez komisanta na rzecz komitenta - na podstawie umowy komisu, będzie traktowane jak dostawa towarów (zakup - sprzedaż) z prawem do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony według ogólnych zasad).

Obowiązek podatkowy dla komitenta powstaje z chwilą wydania towaru komisantowi, a jeżeli wydanie powinno być potwierdzone fakturą - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru, będącego przedmiotem umowy komisu między komitentem a komisantem. Dla komisanta zaś - z chwilą wydania przedmiotu umowy komisu nabywcy tego towaru. Podstawą opodatkowania dla komisanta jest w tym przypadku kwota należna wraz z kwotą prowizji, pomniejszona o kwotę podatku. Prowizja będzie opodatkowana właściwą stawką dla danego towaru.

Przykład

Spółka X przekazuje firmie Y w ramach umowy komisu biurka komputerowe. W umowie ustalono, iż towar powinien zostać sprzedany za kwotę 4.000 zł, natomiast prowizja komisanta wyniesie 15%, czyli 600 zł.

Podatek należny u komitenta wyniesie:

(4.000 zł -600 zł) x 22/122 = 613 zł,

natomiast podstawa opodatkowania:

4.000 zł -600 zł -613 zł = 2.787 zł

Podatek należny z tytułu dokonanej sprzedaży u komisanta wyniesie:

4.000 zł x 22/122 = 721 zł,

a podstawa opodatkowania:

4.000 zł -721 zł = 3.279 zł.

Komisantowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w wysokości 721 zł o kwotę podatku naliczonego w kwocie 613 zł, jeżeli firmy X i Y są podatnikami VAT nie korzystającymi z procedury pozwalającej na opodatkowanie marży. Ostatecznie wpłacie na rachunek urzędu skarbowego będzie podlegała kwota 108 zł, która stanowi podatek od uzyskanej prowizji (600 x 22/122).

Sprzedaż komisowa towarów używanych

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) dla celów procedury szczególnej w zakresie towarów używanych przez towary używane rozumie się - ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 (tj. inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.

Z dalszej części art. 120 wynika dodatkowo, że definicja ta ma zastosowanie w przypadku, gdy towary używane sprzedawane są przez podatnika, który uprzednio nabył te towary dla celów prowadzonej działalności lub importował je w celu odsprzedaży.

Dla sprzedaży tak rozumianych towarów używanych, dokonywanej przez podatnika, dla którego są one przedmiotem obrotu, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zasada ta ma zastosowanie do dostaw ww. towarów, które podatnik nabył:

- od podmiotu niebędącego podatnikiem podatku VAT (art. 15) lub

- od podatnika VAT, w sytuacji gdy towary te podlegały zwolnieniu przedmiotowemu (art. 43) lub gdy podatnik był zwolniony od VAT (art. 113) lub,

- od podatnika VAT, który również korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży,

- a więc zawsze w przypadku, gdy towary w momencie nabycia nie były opodatkowane (lub była opodatkowana tylko marża).

Marża od sprzedaży towarów używanych opodatkowana jest według stawki podstawowej, tj. 22%, chyba że towary te są przedmiotem eksportu, w takim bowiem przypadku marża opodatkowana jest według stawki 0%.

Przykład

Spółka X wstawiła do komisu biurka komputerowe, które używała przez 3 lata (bez prawa do odliczenia).

Spółka X dokonując wydania towaru ustaliła podstawę opodatkowania w wysokości 4.000 zł

Komisant dokonał sprzedaży towaru za kwotę 4.600 zł, z czego wynika, iż marża brutto wynosi 4.600 zł - 4.000 zł = 600 zł.

Natomiast kwota podatku VAT od marży:

600 zł x 22/122 = 108 zł

w związku z czym, wartość netto marży została ustalona na kwotę:

600 zł-108 zł = 492 zł.

Dokumentem potwierdzającym dostawę opodatkowaną za zasadzie art. 12 ust. 4 jest faktura wystawiona zgodnie z § 12 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) tj. winna zawierać dane określone w § 12 ust. 1 pkt 1-5 i 12 oraz wyrazy "VAT marża". Faktura zawiera więc kwotę należności ogółem, której nie oznacza się jednak jako zwolnionej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl