Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 sierpnia 2004 r.
Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
US-25/024/404/54/04

Pytanie podatnika

Osoby fizyczne zamierzają zakupić na współwłasność prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności stanowiących odrębny przedmiot własności budynków i urządzeń, w tym: piwnice budynku w stanie "0" zamkniętym (rok budowy 1991), przepompownię ścieków (rok budowy 1991), ogrodzenie terenu (rok budowy 1946 i 1972). Wymienione budowle są trwale związane z gruntem i są towarami używanymi. Jaka będzie stawka VAT przy sprzedaży tych obiektów w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535)?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, o których mowa powyżej, rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Zgodnie z art. 29 ust. 5 w/cyt. ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków i budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z pisma wynika, że osoby fizyczne zamierzają zakupić na współwłasność prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności stanowiących odrębny przedmiot własności budynków i urządzeń, w tym: piwnice budynku w stanie "0" zamkniętym (rok budowy 1991), przepompownię ścieków (rok budowy 1991), ogrodzenie terenu (rok budowy 1946 i 1972). Wyżej wymienione budynki i budowle są trwale związane z gruntem i przysługuje im zwolnienie z VAT jako towarom używanym. Zdaniem tut. Urzędu w świetle w/cyt. przepisów, jeżeli dokonującemu dostawy w/w budowli trwale związanych z gruntem nie przysługiwało w momencie zakupu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego to dostawa ta korzysta ze zwolnienia z VAT. Także zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów, z którymi związane są te budynki lub budowle korzysta ze zwolnienia z VAT, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl