Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 września 2004 r.
Urząd Skarbowy w Płocku
UPO/VAT/443/254/04/RK/AS
Zakwalifikowanie przez gminę podatku VAT od zrealizowanego zadania do kosztów kwalifikowanych

Pytanie podatnika

Gmina jest beneficjentem programu SAPARD zgodnie z zawartą w dniu 4 maja 2004 r. umową między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Gminą o współfinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej X". Umowa ta przewidywała zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych. W dniu 14 września 2004 r. Gmina została poinformowana o potrzebie podpisania aneksu do przedmiotowej umowy, zgodnie z którym wyłącza się z kosztów kwalifikowanych podatek VAT. Gmina uważa, iż nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT ze względu na brak związku nabytej usługi ze sprzedażą opodatkowaną, nie ma również prawa do zwrotu podatku w trybie § 27a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a także nie ma prawa do zakwalifikowania nieodliczonego podatku do kosztów uzyskania przychodów i zmniejszenia tym samym zobowiązań z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie jest płatnikiem tego podatku. Pytanie Gminy brzmi "Czy w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz urzędowej wykładni Ministerstwa Finansów zawartej w piśmie z dnia 29 lipca 2004 r., w przypadku Gminy możliwe jest zakwalifikowanie podatku VAT od zrealizowanego zadania "Przebudowa drogi gminnej X" do kosztów kwalifikowanych?"

Odpowiedź

I. Odpowiedź w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednostkami samorządu terytorialnego obecnie są: gminy, powiaty i województwa samorządowe. Urząd Gminy, jako jednostka zwolniona od podatku, nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej i ustalać wysokość kosztów uzyskania czy wielkość uzyskanego dochodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym prawidłowe jest stwierdzenie Urzędu Gminy, że nie istnieje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, a tym samym zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

II. Odpowiedź w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnośnie podatku od towarów i usług: Zgodnie z zasadą generalną zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast art. 15 ust. 6 ustawy stanowi, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jednym z zadań nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami prawa jest utrzymanie dróg gminnych i w tym zakresie Gmina nie jest podatnikiem, dlatego też Urząd Gminy ma rację, iż nie ma prawa do zwrotu podatku VAT związanego z poczynionymi w tym zakresie zakupami.

Urząd Gminy nie ma również prawa ubiegać się o zwrot podatku VAT na wniosek, o którym mowa w § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem, ponieważ zawarta umowa nie spełnia podstawowego warunku zawartego w § 27 ust. 1 rozporządzenia, który stanowi, iż zwrot podatku z tyt. nabycia towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Gmina natomiast zawarła taką umowę w dniu 4 maja 2004 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku informuje również, iż to do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która realizuje zadania w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, należy ocena czy dofinansowanie będzie również dotyczyło kwoty podatku VAT.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl