Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 lipca 2003 r.
Przychody z działalności gospodarczej.
Urząd Skarbowy w Kołobrzegu
UP-II-1-413-31/03

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926; ost. zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1387). Urząd Skarbowy w Kołobrzegu, na pisemne zapytanie Pana () z dnia 3.07.2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w bieżącym roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych wykonywanych zarówno na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak również na rzecz osób prawnych (szpitali). Ponadto podatnik uzyskuje przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot działalności wykazał zarówno zarządzanie na podstawie kontraktu menedżerskiego, jak i praktykę lekarską, natomiast w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod nr 7414B figuruje jako przeważający rodzaj działalności "zarządzanie i kierowanie".

Zaliczki na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej oraz z kontraktu menedżerskiego podatnik wykazuje w deklaracji miesięcznej na podatek dochodowy składanej na druku PIT-5.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują możliwością zaliczenia do dochodów z działalności gospodarczej również dochodów z tytułu kontraktu menedżerskiego, a zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, łącznie z zaliczkami z prowadzonej praktyki lekarskiej powinny być wykazane w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

Urząd Skarbowy stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 13 pkt 9, art. 14, art. 41 ust. 1 i 1a ustawy z dnia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost. zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595);

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 ust. 1 wymienia niektóre źródła przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stosownie do wyżej wymienionego art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy odrębne źródła przychodu stanowią:

- działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy

- pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 14 ustawy.

Od 1 stycznia 2001 r. ustawodawca w art. 13 pkt 9 ustawy wyodrębnił jako jeden z rodzajów działalności wykonywanej osobiście - działalność wykonywaną na podstawie kontraktu menedżerskiego, a uzyskiwany z tego tytułu przychód zaliczył do przychodów z osobiście wykonywanej działalności.

Wyodrębnienie tego rodzaju działalności, jako źródła przychodu z tytułu osobiście świadczonych usług skutkuje tym, że działalność taka stanowi dla celów podatku dochodowego odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, pod warunkiem jednakże, że podatnik osobiście wykonuje czynności wynikające z umowy menedżerskiej.

Mimo, że pojęcie menedżera nie zostało zdefiniowane w polskim ustawodawstwie, to przyjmuje się, że menedżerem jest osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub określoną sferą działalności przedsiębiorstwa. Stosownie do art. 750 Kodeksu cywilnego do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. A więc - jak wynika z powyższego - najczęściej menedżer wykonuje swoje usługi na podstawie umowy cywilno - prawnej i w oparciu o taką umowę przyjmuje obowiązki zarządzania.

Osobiste wykonywanie czynności, o którym mowa w art. 13 ustawy, polega na wykonywaniu takiej działalności samodzielnie, a więc bez zatrudniania innych osób na podstawie umowy o pracę, oraz umowy zlecenie, czy umowy o dzieło.

Natomiast przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zostały uregulowane w art. 14 ustawy. Definicję działalności gospodarczej zawiera art. 5a pkt 6 ustawy zgodnie z którym za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem działalności wykonywanej osobiście.

Jak wynika z powyższego ustawodawca w sposób wyraźny we wskazanym wyżej art. 5a pkt 6 ustawy wyłączył z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej działalność wykonywaną osobiście. Przychód z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego stanowi więc odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodu.

Odrębność ta wyraża się również we wpłatach zaliczek na podatek dochodowy. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy zaliczkę na podatek dochodowy, od dochodu z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy są obowiązani obliczać i wpłacać bezpośrednio (tj. bez pośrednictwa płatników) podatnicy, natomiast zaliczkę na podatek dochodowy od kontraktów menedżerskich nie płaci bezpośrednio podatnik, lecz płatnik, do którego obowiązków należy naliczanie, pobór i odprowadzanie tej zaliczki na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a ustawy osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności z tytułu działalności, o których mowa m.in. w art. 13 pkt 9 ustawy (kontrakty menedżerskie) są obowiązania jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy, oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz na ubezpieczenia chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Tak obliczoną zaliczkę pomniejsza się o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne pobraną przez płatnika, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy.

Jak wynika z powyższego podatnicy osiągający przychody z działalności wykonywanej osobiście nie mają obowiązku ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów działalności wykonywanej osobiście, gdyż od należności z tytułu wykonywania czynności menedżera zaliczkę na podatek obowiązany jest obliczyć, pobrać i odprowadzić na rachunek właściwego urzędu skarbowego płatnik.

Końcowo Urząd Skarbowy w Kołobrzegu zauważa, że w przypadku, gdy podatnik świadcząc usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego zatrudnia osobę do wykonania czynności związanych z istotą prowadzenia tej działalności - przychodów z tej działalności nie zalicza się do działalności wykonywanej osobiście lecz do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl