Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lutego 2006 r.
Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce
TP/443-104/05
Rozliczenia w ramach konsorcjum - konsekwencje w zakresie podatku VAT.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 listopada 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług wyrażające się w twierdzeniu, iż do rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług dokonywanych przez spółki będące podatnikami VAT z tytułu czynności wykonanych w ramach utworzonego przez siebie konsorcjum, którego celem jest realizacja przedsięwzięcia zleconego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, znajdują zastosowanie ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2005 r. sp. z o.o. X złożyła w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej sposobu wzajemnych rozliczeń w zakresie podatku VAT dokonywanych przez spółki działające w ramach utworzonego przez siebie konsorcjum.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z o.o. X zawarła ze spółką z o.o. Y umowę konsorcjum w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia zleconego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przez Grupę Energetyczną. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonywanie usług inkasenckich związanych z obsługą klienta i dystrybucją energii elektrycznej oraz rozliczaniem zużycia gazu na terenie kilku gmin.

Zgodnie z postanowieniami umowy konsorcjum sp. z o.o. X zwana, zleceniobiorcą, jest uprawniona do podpisania umowy z Grupą Energetyczną oraz do dokonywania, również w imieniu i na rzecz Y, wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją zamówienia. Spółka upoważniona jest w szczególności do zaciągania w imieniu i na rzecz Y sp. z o.o. zobowiązań oraz do realizowania zamówienia, łącznie z dokonywaniem płatności oraz odbiorem należności. Kontrakt, w ramach którego konsorcjum realizuje całe przedsięwzięcie, rozliczany jest na podstawie faktur wystawianych przez sp. z o.o. X na rzecz Grupy Energet., których wartość obejmuje wynagrodzenie za prace wykonane przez konsorcjum, tj. przez spółki X i Y, a zapłata za wykonane na rzecz Grupy Energ. uiszczana jest w całości na konto spółki X. Wzajemne rozliczenia pomiędzy partnerami konsorcjum następują na podstawie faktury wystawionej na rzecz spółki X sp. z o.o. przez spółkę Y sp. z o.o. dokumentującej wykonane przez nią w ramach wspólnego przedsięwzięcia czynności.

Wątpliwości wnioskującej Spółki budzi sposób rozliczenia podatku od towarów i usług partnerów konsorcjum z tytułu wykonywanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia czynności. Zdaniem Spółki przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie dopuszczają możliwości rejestracji jako podatnika podatku VAT grupy przedsiębiorców pozostających w związku o charakterze ekonomicznym.

A zatem działające w ramach konsorcjum spółki, będące odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług, powinny stosować zarówno do wzajemnych rozliczeń jak i do rozliczeń z tytułu wykonanych czynności w ramach wspólnego przedsięwzięcia, ogólne zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikające z przepisów ustawy o podatku VAT oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Ponadto wnioskująca spółka stwierdza, iż jako zleceniobiorca usług będących przedmiotem umowy zawartej z Grupą Energetyczną, jest podatnikiem właściwym do rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu wykonanych na rzecz Grupy Energ. w ramach całego przedsięwzięcia usług.

Ustosunkowując się do stanowiska Podatnika wynikającego z przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej podatku od towarów i usług, tut. organ podatkowy stwierdza co następuje:

Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami podatku od towarów i usług, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa u ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają jednakże unormowań pozwalających traktować jako jednego podatnika grupę podmiotów posiadających siedzibę na terytorium danego kraju, które pomimo prawnej odrębności są blisko powiązane w sposób finansowy, ekonomiczny lub organizacyjny. Zatem na gruncie polskich przepisów o podatku od towarów i usług brak podstaw prawnych do tworzenia dla celów tego podatku tzw. grup podatkowych objętych wspólną rejestracją. Tym samym podatnicy podatku od towarów i usług powiązani ze sobą w sposób finansowy, ekonomiczny lub organizacyjny wykonujący w ramach wspólnego przedsięwzięcia czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług obowiązani są do odrębnego rozliczania podatku VAT z tytułu wykonywanych przez siebie czynności na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 8 listopada 2005 r. stanu faktycznego wynika, iż sp. z o.o. X realizuje na podstawie umowy konsorcjum zawartej ze sp. z o.o. Y wspólne przedsięwzięcie polegające na wykonywaniu usług inkasenckich związanych z obsługą klienta i dystrybucją energii elektrycznej oraz rozliczaniem zużycia gazu, zleconych przez Grupę Energetyczną Z umowy zawartej pomiędzy X, a Grupą Energetyczną wynika, iż zleceniobiorcą ww. usług jest wnioskująca spółka. Tym samym zleceniobiorca jest zobowiązany do dokonania rozliczeń w podatku od towarów i usług z tytułu wszystkich realizowanych na rzecz Grupy Energetycznej usług a następnie do dokonania wzajemnych rozliczeń w zakresie VAT z partnerem konsorcjum na podstawie zawartej z nim umowy, na zasadach ogólnych (sp. z o.o. Y wystawia na rzecz sp. z o.o. X, będącej zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Grupą Energetyczną zleceniobiorcą, faktury z tytułu wykonania przez siebie w ramach wspólnego przedsięwzięcia usług).

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 8 listopada 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 listopada 2005 r.) i stanu prawnego obowiązującego na dzień jej wydania, a traci ważność w przypadku jej zmiany albo uchylenia przez organ odwoławczy lub z dniem zmiany przepisów w tym zakresie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl