Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 listopada 2011 r.
Ministerstwo Finansów
ST7/4834/144/PB/2011/1627
Przekazanie do Ministerstwa Finansów projektów uchwał budżetowych z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Stosownie do art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają projekt uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie danych w formie elektronicznej zawartych w projektach uchwal budżetowych z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jst złożonych w terminie o którym mowa wyżej.

Dane proszę przekazać wg załączonego formularza do Ministerstwa Finansów na adresy email: piotr.broniarek@mofnet.gov.pl oraz jacek.lipinski@mofnet.gov.pl, do dnia 25 listopada 2011 r.

Informacje, o których mowa wyżej, niezbędne są Ministrowi Finansów do sprawowania kontroli nad sektorem finansów publicznych zgodnie z zapisami art. 74 ww. ustawy o finansach publicznych.

Opublikowano: www.rio.opole.pl