ST4-4820/690/2005 - Roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i miast na prawach powiatów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 października 2005 r. Ministerstwo Finansów ST4-4820/690/2005 Roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i miast na prawach powiatów

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), przekazuję w załączeniu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

- planowanej na 2006 r. wpłacie do budżetu państwa,

- planowanej na 2006 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana została w wysokości 762.625 tys. zł.

Zgodnie z art. 22 wyżej wymienionej ustawy, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe, rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 88% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2004 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 604.270 tys. zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2006 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1622).

W roku 2006, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty, w których:

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2004 a rokiem 2003, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze, jest dodatnia (§ 3 ww. rozporządzenia),

- nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (§ 4 ww. rozporządzenia),

- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju (§ 5 ww. rozporządzenia),

- kwota planowanych dochodów powiatu na 2006 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005 r. (§ 7 ww. rozporządzenia).

Subwencję równoważącą otrzymują również miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast (§ 8 ww. rozporządzenia).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 część oświatowa subwencji ogólnej - po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej - podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2006 r. w wysokości 26.663.243.000 zł - wyłączona została rezerwa części oświatowej w wysokości 159.979.458 zł, która została powiększona o kwotę 1.956 zł wynikającą z zaokrągleń.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 26.503.261.586 zł, z tego dla:

- gmin - 16.112.773.226 zł,

- powiatów - 9.799.591.364 zł,

- województw - 590.896.996 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006.

Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 r., określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (meldunek EN-8) wg stanu na dzień 10 września 2005 r. - w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB);

- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu "S" dla roku szkolnego 2004/2005) - w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC);

- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 (rok szkolny 2004/2005);

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2006 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września br. (druki EN-8) nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidzianym terminie do Urzędów Statystycznych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu "S" na rok szkolny 2005/2006.

Wpłaty do budżetu państwa

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2006 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 604.270 tys. zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 21 1010 1010 0071 7122 3140 0000.

***

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwoty części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2006 r. oraz kwoty wpłat powiatów, a także planowane na 2006 r. dochody powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone zostały dla powiatów istniejących w roku poprzedzającym rok bazowy, bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. oraz planowanych po dniu 1 stycznia 2006 r.

***

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

***

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2006 r. powiadomię - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wszystkie powiaty, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2006 r.

***

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to:

a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,

b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może być uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w/w ograniczenia nie stosuje się do kwot deficytu jednostek samorządu terytorialnego sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich, a także sfinansowanych emisją papierów wartościowych, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (M.P. Nr 30, poz. 429), powyższa relacja wyniosła 50,2%.

Ponadto informuję, że relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa - zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 (Dz. U. z 2004 r. Nr 278, poz. 2755) - wynosi 20,0%.

W związku z powyższym, jednostki samorządu terytorialnego przystępując do opracowywania projektów uchwał budżetowych na 2006 r. powinny przestrzegać przepisów i relacji, o których mowa wyżej.

Powyższe informacje zostały przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego w piśmie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr ST1-4800-538/2005.

***

Jednocześnie podaję informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na rok 2006, które mogą okazać się pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych:

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2006 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,5 %,

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl