ST1-4834-266/BTM/2009/1639 - Klasyfikowanie wydatków na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 grudnia 2009 r. Ministerstwo Finansów ST1-4834-266/BTM/2009/1639 Klasyfikowanie wydatków na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. Nr 237, poz. 1656), prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)

urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2)

ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3)

osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4)

ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5)

przed dniem l stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6)

po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7)

nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Zgodnie z regulacjami prawnymi ww. ustawy przewidzianymi w art. 29 tworzy się Fundusz Emerytur Pomostowych, zwany dalej "FEP", który jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast art. 35 cytowanej wyżej ustawy określa, iż składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)

urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2)

wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3.

Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Składkę na FEP w myśl art. 37 tej ustawy oblicza, rozlicza i opłaca co miesiąc płatnik składek.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, w opinii Ministerstwa Finansów wydatki z tytułu odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych przez płatnika mogą być ujmowane w paragrafie "411 - Składki na ubezpieczenia społeczne", z odpowiednią czwartą cyfrą.

Niemniej jednak Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, iż w chwili obecnej przygotowywane jest nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opracowane na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w którym zostanie wprowadzony nowy paragraf, w którym od 2010 r. będą ujmowane składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Tak więc do czasu wejścia w życie nowych regulacji w zakresie klasyfikacji budżetowej należy stosować paragraf "411 - Składki na ubezpieczenia społeczne", z odpowiednią czwartą cyfrą.

Opublikowano: www.poznan.rio.gov.pl