ST1-4834-134/2007/387 - Możliwość udzielania pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego spółkom wodnym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 lutego 2007 r. Ministerstwo Finansów ST1-4834-134/2007/387 Możliwość udzielania pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego spółkom wodnym.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w sprawie możliwości udzielania pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego spółkom wodnym, uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji.

Przepis art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wyraźnie określa, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane są dotacje przedmiotowe tylko dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Przepis ust. 2 tego artykułu przewiduje wprawdzie możliwość udzielania dotacji również innym podmiotom, lecz tylko wtedy, gdy tak stanowią odrębne przepisy.

Cytowany wyżej art. 164 ust. 5 ustawy - Prawo wodne nie upoważnia do udzielania spółkom wodnym dotacji przedmiotowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, gdyż przez dotacje przedmiotowe - w myśl art. 106 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych - należy rozumieć dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych.

Tak więc spółkom wodnym nie mogą być udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zarówno dotacje przedmiotowe jak i dotacje podmiotowe.

Natomiast z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - stosownie do art. 176 ustawy o finansach publicznych - może być udzielana dotacja na cele publiczne związane z realizację zadań tej jednostki. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji winno być dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem (do umowy tej stosuje się odpowiednio przepis art. 131 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania.

Dotacje celowe, o których mowa w art. 176 ustawy o finansach publicznych, mogą być udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. Zauważyć przy tym należy, iż ustawodawca w przepisie ust. 1 art. 176 ww. ustawy, określając zakres udzielanych dotacji posłużył się pojęciem zadań jednostki samorządu terytorialnego, nie ograniczając możliwości udzielania dotacji wyłącznie na tak zwane zadania własne.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż na zasadach określonych w art. 176 ustawy o finansach publicznych, spółkom wodnym mogą być udzielane dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na zadania o których mowa w art. 164 ust. 5 ustawy - Prawo wodne, tj. na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji.

Dodać należy, iż udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest uzależnione od spełnienia następujących trzech warunków:

-

podmiot otrzymujący dotację celową nie może należeć do sektora finansów publicznych;

-

podmiot otrzymujący dotację celową nie może działać w celu osiągnięcia zysku;

-

dotacja celowa udzielana jest na cel publiczny związany z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego udzielającej dotacji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl