SPS-023-992/06, Określenie osób uprawnionych do doręczania pism za pokwitowaniem, o których stanowi art. 144 Ordynacji... - OpenLEX

SPS-023-992/06 - Określenie osób uprawnionych do doręczania pism za pokwitowaniem, o których stanowi art. 144 Ordynacji podatkowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 lutego 2006 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-992/06 Określenie osób uprawnionych do doręczania pism za pokwitowaniem, o których stanowi art. 144 Ordynacji podatkowej

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 992 w sprawie określenia upoważnionych osób uprawnionych do doręczania pism za pokwitowaniem, o których stanowi art. 144 ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 8 lutego 2006 r., nr SPS-023-992/06, interpelacją posła na Sejm RP Pana Jana Łącznego w sprawie stosowania art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Celem nowelizacji cytowanego przepisu było jego dostosowanie do regulacji zawartych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, ze zm.). Zmiana art. 144 Ordynacji podatkowej wyeliminowała ryzyko naruszenia art. 47 Prawa pocztowego, polegające na powierzaniu w drodze umowy cywilnoprawnej świadczenia usług doręczania pism z naruszeniem obszaru usług zastrzeżonych dla operatora publicznego. Ponadto zmiana art. 144 Ordynacji podatkowej była podyktowana koniecznością zapewnienia ochrony tajemnicy skarbowej. Osoby, którym zlecano doręczanie pism organu podatkowego, nie są zobligowane do zachowania tajemnicy skarbowej na mocy przepisów Ordynacji podatkowej. Stąd też istniało ryzyko pozyskania danych objętych tajemnicą skarbową przez osoby, które nie były zobowiązane do jej przestrzegania. W wyniku tego osoby obowiązane do zachowania tajemnicy skarbowej (organ podatkowy i pracownicy tego organu) byłyby narażone na odpowiedzialność karną z tytułu ujawnienia informacji objętych tą tajemnicą (art. 306 Ordynacji podatkowej).

Nowe brzmienie art. 144 Ordynacji wymusza dostosowanie praktyki doręczania decyzji (nakazów płatniczych) za pośrednictwem sołtysów (inkasentów) lub osób wykonujących te czynności w ramach umowy zlecenia do nowego stanu prawnego.

Pragnę zauważyć, iż Ministerstwo Finansów wystąpiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z propozycjami rozwiązania przedmiotowego problemu poprzez rozważenie możliwości podjęcia przez radę gminy uchwały, na podstawie art. 39 ust. 4 lub art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.). Jednakże propozycje te nie znalazły aprobaty MSWiA.

Mając na uwadze praktyczne aspekty doręczania decyzji (nakazów płatniczych) za pośrednictwem inkasentów (sołtysów), które są przedstawiane w pismach otrzymywanych z jednostek samorządu terytorialnego, pragnę uprzejmie poinformować, iż problem doręczania decyzji (nakazów płatniczych) zostanie rozwiązany w toku prac legislacyjnych nad przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez wprowadzenie przepisu szczególnego do art. 144 Ordynacji podatkowej, bądź też w toku prac nad przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym, poprzez wprowadzenie przepisów upoważniających radę gminy do podjęcia uchwały, na mocy której inkasenci byliby uprawnieni do doręczania decyzji (nakazów płatniczych).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl