Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 czerwca 2009 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
SPS-023-9535/09
Stanowisko MEN w sprawie dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Roberta Telusa oraz grupy posłów (SPS-023-9535/09) w sprawie dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników, uprzejmie wyjaśniam.

Wprowadzenie do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2562 z późn. zm.) art. 70b było wynikiem wykreślenia z ustaw podatkowych, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganym przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 114, poz. 930 z późn. zm.), ulg podatkowych odliczanych od podatku, które przysługiwały pracodawcom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub spółki handlowej, za wyszkolenie młodocianych pracowników. Ulgi te były konkretną i wymierną zachętą dla pracodawców do podejmowania kształcenia młodocianych pracowników, ponieważ częściowo rekompensowały koszty tego kształcenia. Przepisy art. 70b ustawy o systemie oświaty również miały stanowić zachętę do podejmowania kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawców, jednak w szerszym zakresie niż przewidywały to wcześniej ustawy podatkowe. Stąd też dofinansowaniem wynikającym z art. 70b ustawy o systemie oświaty objęci zostali nie tylko pracodawcy, którzy uprawnieni byli do ulg podatkowych, ale także inni pracodawcy, którzy wykształcili młodocianych pracowników - o ile spełniają określone we wzmiankowanym przepisie warunki, tj. zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.

Użycie w przepisie art. 70 ust. 1 oraz w art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty określenia "pracodawca" oznacza, że pod tym pojęciem należy rozumieć jednostki organizacyjne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 k.p.). Ponieważ art. 70b ust. 1 nie wyłącza jego stosowania wobec żadnej kategorii pracodawców, należy przyjąć, iż dotyczy on wszystkich pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i spełnili pozostałe ww. warunki. Podkreślić należy także, że przepisy art. 70b ustawy o systemie oświaty w żaden sposób nie uzależniają przyznania dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika od formy, w jakiej pracodawca rozlicza się z urzędem skarbowym. Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, jak również wyliczenia kwoty dofinansowania dokonuje organ przyznający to dofinansowanie, tzn. wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Informuję także uprzejmie, że w chwili obecnej Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje żadnych zmian legislacyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl