Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 stycznia 2009 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SPS-023-6878/08
Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowych przepisów dotyczących bhp.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłaniem przy piśmie z dnia 11 grudnia br. znak: SPS-023-6878/08 interpelacji pana posła Waldy Dzikowskiego w sprawie nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawiam niżej stanowisko w tej sprawie.

Przepisy art. 2091 znowelizowanego Kodeksu pracy stanowią wdrożenie do prawa polskiego postanowień art. 8 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Dyrektywa ta nakłada obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na wszystkich pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnianych przez nich osób.

Pragnę zauważyć, że w przepisach art. 2091 znowelizowanego Kodeksu pracy nie określono wymagań dla osób wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, a jedynie w sprawie tej odesłano do przepisów o ochronie przeciwpożarowej, należących do właściwości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obowiązujące od wielu lat przepisy o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności zawarte w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), określają obowiązki wszystkich właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów lub terenów (a więc także wszystkich pracodawców) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, jak również wymagania kwalifikacyjne dla osób wykonujących zadania z tego zakresu.

Przed podjęciem prac nad omawianą nowelizacją Kodeksu pracy ministerstwo prowadziło korespondencję z Komisją Europejską, wyjaśniając, że spełnienie ww. postanowień dyrektywy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zapewniają przepisy ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Mimo tych wyjaśnień Komisja Europejska uznała, że Polska nie w pełni wdrożyła postanowienia ww. dyrektywy i w marcu 2007 r. wystąpiła z wezwaniem do usunięcia uchybienia. Niewywiązanie się z obowiązku wdrożenia prawa europejskiego groziłoby nałożeniem na Polskę wysokich kar.

Obowiązek wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy również istnieje w polskich przepisach od wielu lat (w § 44 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) i do przepisów tych Komisja Europejska nie wnosiła zastrzeżeń. Dotychczas do ministerstwa nie docierały sygnały o problemach z realizacją tych przepisów przez pracodawców.

Pewne problemy mogą wiązać się z wyznaczaniem pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, szczególnie przez pracodawców zatrudniających jedną lub kilka osób, zwłaszcza w kontekście wymagań kwalifikacyjnych stawianych dla takich pracowników w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Ministerstwo, w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy, będzie monitorować stosowanie omawianych przepisów i w przypadku stwierdzenia problemów z ich przestrzeganiem podejmie prace w kierunku wprowadzenia odpowiednich zmian.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Marek Bucior

Opublikowano: www.sejm.gov.pl