SPS-023-26583/14, Obowiązek publikacji rocznych sprawozdań finansowych przez banki spółdzielcze. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

SPS-023-26583/14 - Obowiązek publikacji rocznych sprawozdań finansowych przez banki spółdzielcze.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-26583/14 Obowiązek publikacji rocznych sprawozdań finansowych przez banki spółdzielcze.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości nadanym przez art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., "kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty". Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego ust. 2 tego samego art. 70 ustawy o rachunkowości "ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy, a w odniesieniu do spółdzielni - w Monitorze Spółdzielczym. Zamierzeniem wnioskodawcy, prezentowanym również w trakcie prac legislacyjnych nad ww. ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców było utrzymanie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. Z fragmentu załącznika do uzasadnienia ww. projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk sejmowy nr 4461) zatytułowanego: "Konsultacje społeczne - uwagi ogólne oraz uwagi dotyczące propozycji zawartych w projekcie ustawy", umieszczonego przy uwadze zgłoszonej przez SKOK na str. 9 tego dokumentu wynika, że: "propozycja MG (tekst jedn.: Ministerstwa Gospodarki) dotyczy jedynie zniesienia obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B. Projekt założeń nie zakłada rezygnacji z obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. Należy mieć na uwadze, że projekt założeń dotyczy likwidacji obowiązków wykonywanych względem organów administracji państwowej. Takim obowiązkiem jest publikowanie sprawozdań w Monitorze Polskim B (obowiązek względem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Z kolei publikowanie sprawozdań w Monitorze Spółdzielczym jest obowiązkiem względem Krajowej Rady Spółdzielczej".

Biorąc powyższe pod uwagę, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym uzasadnione jest uznanie stanowiska, zgodnie z którym spółdzielnie, w tym banki spółdzielcze, są zobowiązane do publikowania swoich sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym.

Niemniej jednak kwestia zmiany przepisu art. 70 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do obowiązku publikacji w Monitorze Spółdzielczym sprawozdań finansowych spółdzielni, w tym banków spółdzielczych, będzie przedmiotem szczegółowej analizy i zostanie rozpatrzona przy nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowelizacja ta będzie związana z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz.Urz.UE.L 182 z dnia 29 czerwca 2013 r. s. 19), w zakresie uproszczeń dla jednostek innych niż jednostki mikro oraz przeglądem przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie pozostałych regulacji dyrektywy.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl