SPS-023-25936/14 - Stanowisko MPiPS w sprawie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 maja 2014 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-25936/14 Stanowisko MPiPS w sprawie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 stycznia 2015 r. stanie się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dysponentem funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wykonujący ustawowo wskazane zadania przy pomocy biura funduszu, funkcjonującego w formie jednostki budżetowej. Zadania realizowane przez oddziały funduszu staną się zadaniami marszałków województw finansowanymi ze środków przekazywanych samorządom wojewódzkim na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu nadanym przez ustawę. Środki funduszu będą przekazywane przez pełnomocnika samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy - według algorytmu. W kwestii zapytania odnośnie do utrzymania ciągłości realizowanych przez fundusz zadań należy stwierdzić, że nie zmienią się zasady redystrybucji środków finansowych. Środki funduszu będą nadal przeznaczane na realizację celów i zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powyższe wyjaśnienia oparte są na obecnie obowiązującym stanie prawnym, który może ulec zmianie. Rozważana jest możliwość pozostawienia osobowości prawnej funduszu z jednoczesnym wprowadzeniem zmian sposobu jego funkcjonowania.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl