SPS-023-22091/11 - Stanowisko MPiPS w sprawie nierównego traktowania osób pobierających renty socjalne.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 kwietnia 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-22091/11 Stanowisko MPiPS w sprawie nierównego traktowania osób pobierających renty socjalne.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 14 kwietnia 2011 r., znak: SPS-023-2209/11, w sprawie interpelacji poselskiej pana Wojciecha Szaramy dotyczącej nierównego traktowania osób pobierających renty socjalne uprzejmie wyjaśniam.

Odnosząc się do kwestii limitów "dorabiania" osób pobierających rentę socjalną, to kwestią wymagającą po raz kolejny podkreślenia jest fakt, że tylko osoba całkowicie niezdolna do pracy może otrzymać rentę socjalną. Natomiast całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy (art. 5 ustawy o rencie socjalnej w związku z art. 12 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Podstawą przyznania rety socjalnej nie jest więc fakt bycia osobą "niepełnosprawną od urodzenia", a skutek niepełnosprawności (powstałej w określonym terminie) powodujący niemożność podjęcia jakiejkolwiek pracy. Przy czym należy zauważyć, że renta socjalna nie jest świadczeniem, które można porównać do świadczeń pobieranych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż prawo do renty chorobowej bądź wypadkowej zawiera szereg innych wymogów (np. ponoszenia przez odpowiedni czas składek na ubezpieczenie społeczne), które nie dotyczą rencistów socjalnych. Należy przy tym zauważyć, iż przyznanie renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie musi być uwarunkowane od całkowitej niezdolności do pracy (może być to częściowa niezdolność do pracy).

Jednakże minister pracy i polityki społecznej, mając świadomość powagi przedmiotowego problemu, uprzejmie informuje, że właściwa komórka merytoryczna Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kończy właśnie pracę nad projektem założeń do projektu zmiany ustawy o rencie socjalnej w zakresie uchylenia art. 10 powyższej ustawy i tym samym planowane jest zniesienie w ogóle limitów dorabiania dla rencistów socjalnych.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl