SPS-023-17941/10 - Wdrażanie dyrektywy UE dotyczącej rad pracowników.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 października 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-17941/10 Wdrażanie dyrektywy UE dotyczącej rad pracowników.

W odpowiedzi na interpelacją pani poseł Ewy Wolak w sprawie wdrożenia dyrektywy dotyczącej rad pracowników uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej zostały implementowane do polskiego porządku prawnego przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z późn. zm.). Przepisy tej ustawy w art. 13 ust. 1 wskazują katalog informacji, które pracodawca przekazuje radzie pracowników. Są to informacje dotyczące:

1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

3) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Wymaga podkreślenia, iż pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników.

Wskazany w ww. przepisie ustawy zakres informacji odpowiada zakresowi wskazanemu w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2002/14/WE. Ewentualne różnice w zakresie informacji przekazywanych w poszczególnych krajach członkowskich mogą wynikać z faktu, iż niektóre państwa członkowskie mogły w sposób szerszy uregulować materię będącą przedmiotem informowania i konsultowania z pracownikami. Należy bowiem mieć na uwadze treść art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana w odniesieniu do rezultatu, jaki ma być osiągnięty, pozostawiając jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków transpozycji. Państwo członkowskie może także w sposób szerszy niż wskazuje to dyrektywa uregulować kwestie w niej zawarte.

Należy w tym miejscu nadmienić, że procesowi transpozycji przepisów dyrektywy 2002/14/WE do polskiego porządku prawnego towarzyszyły szerokie konsultacje z partnerami społecznymi. Rozwiązania przyjęte w przepisach ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dotyczące zarówno zakresu informacji przekazywanych przez pracodawcę radzie pracowników, jak i mechanizmu sądowej ochrony informacji poufnych czy też zakresu ochrony przyznanej członkom rady pracowników, są wynikiem porozumienia reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców. Uprzejmie informuję, że wskazane przez panią poseł kwestie były także przedmiotem dyskusji w ramach prac zespołu prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Funkcjonowanie przepisów ww. ustawy było również przedmiotem zainteresowania samej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która uchwałą nr 30 z dnia 26 lutego 2007 r. zadecydowała o dokonywaniu corocznego ich przeglądu, stwierdzając jednocześnie, że dla wprowadzenie zmian w ww. ustawie będą potrzebne "negocjacje, które nie mogą zostać poddane presji czasu, a wymagają otwartej dyskusji, szerokiej argumentacji i woli porozumienia". Dotychczas ustawa ta była dwukrotnie nowelizowana - w 2008 r. i 2009 r.

Przekazując powyższe, pragnę poinformować, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje działania w celu popularyzacji idei dialogu społecznego - obecnie realizowany projekt "Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny "Kapitał ludzki", priorytet V: Dobre rządzenie, działanie 5.5: Rozwój dialogu społecznego, poddziałanie 5.5.1: Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego. Celem tego projektu jest wzmocnienie dialogu społecznego poprzez zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji jego uczestników - przedstawicieli partnerów społecznych oraz administracji publicznej. Ten główny cel projektu będzie wspierany poprzez realizacją celów szczegółowych, tj.: dostarczenie wiedzy i narzędzi wzmacniających kompetencje uczestników dialogu społecznego poprzez udział w bezpłatnych studiach podyplomowych i szkoleniach oraz ułatwienie uczestnikom dialogu społecznego dostępu do wiedzy i kompetencji poprzez zastosowanie innowacyjnych form edukacji, w tym kształcenia drogą elektroniczną.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl