Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Przychód z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej dla spółdzielców posiadających prawo odrębnej własności lokalu.
Ministerstwo Finansów
SPS-023-17606/13

Minister finansów w interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. nr DD3/033/33/KDJ/09/2009, wydanej w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), zajął stanowisko, w myśl którego otrzymany od spółdzielni mieszkaniowej przez osobę mającą spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zwrot wydatków poniesionych na remont tego lokalu mieszkalnego (np. na wymianę stolarki okiennej) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych przez właściciela lokalu na remont lokalu stanowiącego jego własność stanowi dla tej osoby przychód z innych źródeł i spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do wystawienia imiennej informacji PIT-8C za rok, w którym przekazała ten zwrot. Na tej podstawie osoba otrzymująca zwrot ma obowiązek wykazania przedmiotowego dochodu w zeznaniu rocznym i opodatkowania go wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Pragnę podkreślić, że różnica w skutkach podatkowych związanych z otrzymaniem zwrotu wydatków od spółdzielni mieszkaniowej pomiędzy właścicielami lokali a osobami posiadającymi własnościowe lub lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych wynika z odmienności ich sytuacji prawnej. Konstytucyjna zasada równości, iż wszyscy są wobec prawa równi, wyrażona w treści art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wielokrotnie była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, iż "zasada równości wymaga, aby podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu były traktowane równo.

Równość oznacza także akceptację różnego traktowania przez prawo różnych podmiotów". (sygn. akt U 7/87). "Zasada równości oznacza nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących." (sygn. akt K 22/97, OTK ZU nr 3-4/1997, poz. 41).

W rozpatrywanej sprawie cechą istotnie różnicującą podatników jest posiadany przez nich tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, którego remont został sfinansowany przez spółdzielnię mieszkaniową. Skoro przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) w różny sposób ukształtowały prawa i obowiązki ciążące na właścicielach lokali mieszkalnych i osobach posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, to w efekcie różne są skutki w podatku dochodowym zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową poniesionych przez nich wydatków na remont lokalu mieszkalnego.

Należy wyjaśnić, że przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią, że osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 i ust. 4 ww. ustawy). Dodatkowo, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali (art. 27 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego lokalu w należytym stanie.

Zatem właściciele mieszkań są zobligowani do ponoszenia wydatków na utrzymanie (w tym remont) własnego lokalu i dlatego też sfinansowanie przez spółdzielnię mieszkaniową tego rodzaju wydatków stanowi dla nich realne przysporzenie majątkowe. W konsekwencji podatnicy, którzy wykazali w zeznaniu podatkowym przychód z tytułu zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową poniesionych przez nich wydatków na wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym stanowiącym ich odrębną własność, postąpili prawidłowo i brak podstaw do ubiegania się o zwrot podatku.

Odmiennie należy natomiast traktować kwestię finansowania z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej remontów i inwestycji dokonywanych na tzw. majątku wspólnym.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr BS-WPLk-0701-149/11/2334, na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

- każda osoba jest zobligowana do ponoszenia opłat na fundusz remontowy na tych samych zasadach i warunkach bez względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, a

- fundusz remontowy tworzy się w celu pokrywania z niego wydatków na utrzymanie części wspólnych nieruchomości będących w zarządzie spółdzielni.

Powyższe oznacza, że okoliczność finansowania i dokonywania napraw i remontów części wspólnych nieruchomości (np. elewacji, klatki schodowej) z tego funduszu przez spółdzielnię mieszkaniową nie powoduje powstania przychodu u osób, które zobligowane są do dokonywania wpłat na ten fundusz.

Odnosząc się natomiast do powołanego przez pana posła wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Ke 528/09, należy stwierdzić, że został on wydany w indywidualnej sprawie i wiąże ten sąd oraz organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl