SPS-023-15559/13, Stanowisko w sprawie zasad obliczania częściowej emerytury - Pismo wydane przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy... - OpenLEX

SPS-023-15559/13 - Stanowisko w sprawie zasad obliczania częściowej emerytury

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-15559/13 Stanowisko w sprawie zasad obliczania częściowej emerytury

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), wprowadzając podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat, wprowadziła również nowe rozwiązanie polegające na możliwości przejścia na emeryturę częściową przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Emerytura częściowa przysługiwać będzie pod warunkiem posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych) oraz osiągnięcia określonego wieku.

Zgodnie z art. 26b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury częściowej będzie miała kobieta w wieku co najmniej 62 lat posiadająca minimum 35-letni staż ubezpieczeniowy i mężczyzna w wieku co najmniej 65 lat przy minimum 40-letnim stażu ubezpieczeniowym. Wysokość emerytury częściowej wynosić będzie 50% kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonej zgodnie z art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę, obliczonej na dzień ustalenia prawa do emerytury częściowej, tj. dla wieku co najmniej 62 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, i nie będzie podwyższana do kwoty najniższej emerytury.

Po przyznaniu emerytury częściowej kwoty składek i kapitał początkowy zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS nadal będą waloryzowane aż do ustalenia prawa do pełnej emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. Natomiast podstawa obliczenia emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego będzie pomniejszona o kwoty wypłaconej emerytury częściowej. Im dłuższy będzie okres pobierania emerytury częściowej, tym większe będzie obniżenie świadczenia w wieku uprawniającym do emerytury. Emeryturę częściową, zgodnie z przepisami ustawy, będzie można łączyć z dochodami uzyskiwanymi z pracy.

Pragnę zauważyć, że rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) w pełni określają zasady obliczania emerytury częściowej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie należy wskazać, że już na etapie projektowania tych rozwiązań Rada Ministrów miała świadomość, że nie uwzględniają one kwestii wypłaty emerytury częściowej ze środków zgromadzonych w OFE. W uzasadnieniu do przedłożenia rządowego, projekt w druku nr 329, w uzasadnieniu wskazano, że uregulowania odrębną ustawą wymaga kwestia zasad wypłaty dożywotnich emerytur kapitałowych z uwzględnieniem sytuacji osób, które wystąpią o emeryturę częściową. Rada Ministrów przedstawi stosowny projekt ustawy po zakończeniu przeglądu systemu emerytalnego wynikającego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398 z późn. zm.).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl