SPS-023-1529/08 - Zasady przyznawania i ustalania wysokości zasiłku stałego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-1529/08 Zasady przyznawania i ustalania wysokości zasiłku stałego.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Krzysztofa Tyszkiewicza w sprawie zmian uregulowań prawnych dotyczących zasiłku stałego (SPS-023-1529/08), udzielam następującej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

1)

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2)

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1)

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;

2)

w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Jak wynika z powyższego, kwota zasiłku stałego jest różna w zależności od składu gospodarstwa domowego osoby uprawnionej oraz od dochodu osoby lub rodziny. Nie różnicuje się natomiast kwoty zasiłku stałego w zależności od miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Wyrażam pogląd, że różnicowanie takie wprowadziłoby nierówność wobec prawa zasiłkobiorców stałych, czego wynikiem byłaby niezgodność z konstytucją. W związku z powyższym nie przewiduję zmian w zgłaszanym przez pana posła Krzysztofa Tyszkiewicza kierunku.

Jeżeli chodzi z kolei o kwestię związaną z wliczaniem do dochodów, do celów związanych z wyliczeniem kwoty zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego, uprzejmie informuję, że zasygnalizowany w interpelacji problem zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w celu wyłączenia z dochodu do celów pomocy społecznej zasiłku pielęgnacyjnego oraz, co za tym idzie, również dodatku pielęgnacyjnego.

W związku z tym, że ewentualne zmiany w ustawie o pomocy społecznej mogą spowodować znaczące skutki finansowe zarówno dla budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ewentualne zmiany muszą być poprzedzone szczegółową analizą finansową oraz dodatkowo poddane uzgodnieniom ze stroną samorządową w celu znalezienia ewentualnych źródeł finansowania zaproponowanych zmian.

Nie przewiduje się natomiast możliwości niewliczania do dochodu osoby dodatku mieszkaniowego obliczanego do celów ustalenia wysokości zasiłku stałego z uwagi na fakt, że obowiązek ponoszenia kosztów użytkowania lokalu mieszkalnego spoczywa na każdym lokatorze, nawet niepełnosprawnym. Powyższe stanowisko poparł rzecznik praw obywatelskich, który w piśmie z dnia 30 października 2007 r. uznał zasadność pomniejszania kwoty zasiłku stałego o wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Jarosław Duda

Opublikowano: www.sejm.gov.pl