SPS-023-13789/10, Stanowisko MPiPS w sprawie uprawnień emerytalnych osób zatrudnionych w trakcie okresu wykonywania pracy,... - OpenLEX

SPS-023-13789/10 - Stanowisko MPiPS w sprawie uprawnień emerytalnych osób zatrudnionych w trakcie okresu wykonywania pracy, m.in. na stanowisku nauczyciela, na czas nieokreślony.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-13789/10 Stanowisko MPiPS w sprawie uprawnień emerytalnych osób zatrudnionych w trakcie okresu wykonywania pracy, m.in. na stanowisku nauczyciela, na czas nieokreślony.

Odpowiadając na interpelację poselską posła Henryka Siedlaczka w sprawie uprawnień emerytalnych nauczycieli, nadesłaną przy piśmie Pana Marszałka z dnia 19 stycznia 2010 r., znak: SPS-023-13789/10, pragnę uprzejmie przedstawić, co następuje.

Prawo do wcześniejszej emerytury, bez względu ma wiek, na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), przysługuje nauczycielom, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. uzyskali okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat byli zatrudnienia jako nauczyciele. Warunkiem nabycia prawa do tej emerytury jest również rozwiązanie stosunku pracy wykonywanej w charakterze nauczyciela, ale ten warunek może być spełniony po dniu 31 grudnia 2008 r. Zatem nauczyciele, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. nie osiągnęli stażu emerytalnego (30 lat) lub stażu pracy w charakterze nauczyciela (20 lat) nie nabędą prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Prawo do emerytury z powszechnego systemu emerytalnego nabędą po osiągnięciu wieku wynoszącego 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna. Obowiązują jednak przepisy spoza systemu emerytalnego, które pozwalają nauczycielowi zakończyć wcześniej swą aktywność zawodową, gwarantując mu do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego świadczenie pieniężne finansowane z budżetu państwa. Jest to ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800).

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

-

osiągnęli wiek, o którym mowa w ustawie,

-

mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w charakterze nauczyciela w wymiarze co najmniej połowy wymiaru zajęć w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach oraz w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, a także w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 74 z późn. zm.),

-

rozwiązali stosunek pracy.

Wiek, o którym mowa w ustawie, wynosi:

-

w latach 2009-2014 - 55 lat zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet,

-

w latach 2015-2016 - 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn.

W latach 2017-2032 wiek ten będzie stopniowo wydłużany w taki sposób, aby w 2032 r. wynosił 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn.

Odpowiadając na szczegółowe pytania pana posła, pragnę uprzejmie poinformować, co następuje.

Przepisy ustawy dotyczą nauczycieli, tj. osób, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku o świadczenie byli zatrudnieni w charakterze nauczyciela i rozwiązali stosunek pracy z jednostką, o której mowa w ustawie. Osoba, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku była zatrudniona w innym charakterze niż nauczyciel, nie uzyska prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, bez względu na to, przez jaki okres w swojej karierze zawodowej wykonywała pracę nauczyciela, a prawo do emerytury uzyska po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Ustawa nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących powrotu do zawodu nauczyciela po dniu wejścia w życie ustawy. Okresy pracy (dotyczące zarówno ogólnego stażu pracy, jak i stażu pracy w charakterze nauczyciela) będące warunkami wymaganymi do uzyskana nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego sumuje się. Świadczenie kompensacyjne stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury ustalonej zgodnie z art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia tablic średniego trwania życia, sporządzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl