SPS-023-13156/13 - Obowiązek ewidencjonowania "prezentów o małej wartości".

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lutego 2013 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-13156/13 Obowiązek ewidencjonowania "prezentów o małej wartości".

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", z zakresu nieodpłatnych czynności, które na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zostało wyłączone przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Użyte w powyższym przepisie wyrażenie "prezenty o małej wartości" zostało zdefiniowane w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym poprzez takie prezenty rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie fizycznej towary:

1)

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2)

których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez kwoty podatku), a gdy nie ma ceny nabycia - jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jednocześnie należy podkreślić, że ww. art. 7 ust. 4 ustawy o VAT stanowi implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 16 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2006/112/WE". Na mocy tego przepisu państwom członkowskim Unii Europejskiej przysługuje pewien zakres swobodnego zdefiniowania pojęcia prezentu o małej wartości, pod warunkiem, że przyjęte rozwiązanie uwzględnia cel określony w przepisach dyrektywy 2006/112/WE.

Należy przy tym pamiętać, że decyzje dotyczące progów (limitów kwotowych) wyznaczane są przez poszczególne państwa członkowskie na podstawie ich sytuacji gospodarczej, średnich cen oraz przeciętnej wysokości dochodów. Dlatego też wartości przekazywanych bez VAT prezentów o małej wartości są zróżnicowane w poszczególnych krajach członkowskich.

Z treści otrzymanej interpelacji wynika, że przedstawiony przez pana posła postulat zmian legislacyjnych zasadniczo sprowadza się do kwestii podniesienia limitów kwotowych określających wartości przekazywanych nieodpłatnie prezentów o małej wartości, które stanowią podstawę do wyłączenia tych towarów z opodatkowania.

Uprzejmie informuję, iż kwestia podniesienia ww. limitów była w 2012 r. analizowana podczas prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o VAT, która została uchwalona jako ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35). Pierwotnie ww. projekt zakładał podwyższenie ww. limitów. W toku prac nad zmianami projektowanymi w ustawie o VAT zdecydowano jednak o wyłączeniu z projektu ww. ustawy nowelizującej ustawę o VAT przepisów zakładających zwiększenie rzeczonych limitów. U podstaw tej decyzji nie leżało jednakże przekonanie o adekwatności aktualnych limitów określających warunki zastosowania wyłączenia z opodatkowania prezentów o małej wartości, lecz konieczność dostosowania skutków budżetowych nowelizacji do zmian dokonanych w trakcie prac nad projektem w zakresie stawek podatkowych (w tym m.in. rezygnacji z podwyższenia do 23% stawki VAT na niektóre towary).

Konsekwencją powyższego było niewystąpienie planowanych dodatnich skutków finansowych dla budżetu państwa, dzięki którym możliwe byłoby "sfinansowanie" zmian podwyższających ww. limity. Należy jedynie zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 112c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zmiany ustawowe nie mogą skutkować zmniejszeniem wpływów do budżetu państwa. Z ww. względów nie można również pozytywnie zaopiniować proponowanych przez pana posła zmian, gdyż szacowane skutki podwyższenia, zgodnie z propozycją pana posła, limitów na "prezenty o małej wartości" (tekst jedn.: ze 100 zł do 200 zł oraz z 10 zł do 50 zł) spowodowałyby ujemne skutki budżetowe w wysokości ok. 100 mln zł w skali roku.

W świetle powyższego uprzejmie informuję, że obecnie nie przewiduje się wprowadzenia zmian w zakresie przepisów ustawy o VAT dotyczących wyłączenia z opodatkowania prezentów o małej wartości. Nie można jednakże wykluczyć, że zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w przyszłości, gdy wystąpią odpowiednie uwarunkowania i projekt takiej zmiany nie będzie w tym zakresie niezgodny z ww. ustawą o finansach publicznych.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl