SPS-023-13146/13 - Zasady rozliczania w Polsce zwrotu podatku dochodowego uzyskanego w Holandii.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 lutego 2013 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-13146/13 Zasady rozliczania w Polsce zwrotu podatku dochodowego uzyskanego w Holandii.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Stosownie do art. 23 ust. 5 lit. a konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120; dalej: konwencja), jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w Holandii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Holandii. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która może być opodatkowana w Holandii.

Z powyższych regulacji wynika, iż w przypadku, gdy polski rezydent uzyskał dochód opodatkowany w Holandii, to w Polsce zapobiega się podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu poprzez odliczenie od polskiego podatku, obliczonego od całości dochodów tej osoby, podatku zapłaconego w Holandii, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w tym państwie.

W związku z powyższym podatnik, którego dochód został opodatkowany w Holandii, może odliczyć podatek zapłacony za granicą od podatku należnego w Polsce.

Ponadto w sytuacji uzyskiwania dochodów z państwa, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje wyżej opisaną metodę odliczenia podatku zapłaconego za granicą, m.in. z Holandii, podatnikowi przysługuje również dodatkowa ulga, o której mowa w art. 27g ustawy (ulga abolicyjna).

Stosownie do art. 27g ustawy podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu, określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający dochody z pracy na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a, uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Polski, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

Z powyższego przepisu wynika ulga dla podatnika, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, rozliczającego się na zasadach tzw. metody proporcjonalnego odliczenia (przewidzianej m.in. w umowie z Holandią). Podatnik, który uzyskuje w roku podatkowym poza terytorium Polski dochody z ww. źródeł, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

W sytuacji, gdy polski podatnik uzyskał następnie zwrot od holenderskich organów podatkowych podatku zapłaconego w Holandii, który został wcześniej odliczony od polskiego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym, to zastosowanie znajdzie art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Z powyższego przepisu wynika obowiązek dla polskiego podatnika, który otrzymał zwrot podatku zapłaconego za granicą, który został wcześniej odliczony od polskiego podatku dochodowego, uwzględnienia tego zwrotu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzymał zwrot, poprzez doliczenie kwoty zwróconego podatku do podatku dochodowego w danym roku podatkowym.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl