Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SPS-023-1304/08
Określenie terminu zawieszania zasiłku przedemerytalnego.

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 27 lutego br., znak: SPS-023-1304/08, przekazujące interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, szczególnie art. 6 ust. 2, uprzejmie informuję:

Świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny są formą osłony socjalnej finansowanej z budżetu państwa. Spełniały one ważną funkcję w okresie restrukturyzacji części gospodarki narodowej. Pracownikom legitymującym się długoletnim stażem pracy a tracącym zatrudnienie pozwalały uzyskać formę zabezpieczenia ich najniezbędniejszych potrzeb. Jednak ubocznym ich skutkiem jest realne obniżenie wysokości uzyskanej w przyszłości emerytury, wskutek krótszego okresu składkowego. Dlatego też po zakończeniu procesu restrukturyzacji dużych części gospodarki narodowej zaczęto wprowadzać pewne ograniczenia w przyznawaniu prawa do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Ponadto strategia lizbońska nakłada na kraje Unii Europejskiej obowiązek przedłużania okresu aktywności zawodowej ludności.

W związku z pytaniem pana posła, jakimi względami społecznymi podyktowane jest restrykcyjne podejście ustawodawcy do możliwości zarobkowania przez osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, uprzejmie informuję, że rząd podejmuje szereg działań w celu zachęcania zarówno pracodawców, jak i obywateli powyżej 50-go roku życia do dalszej aktywności zawodowej. Nadmieniam, że osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego w przypadku podjęcia zatrudnienia tego prawa nie tracą, najwyżej samo świadczenie jest okresowo zawieszane. Jednak należy zwrócić uwagę na to, iż przypadku osób, które po uzyskaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego podejmują pracę, powstaje pytanie o konieczność obejmowania ich wspomnianą osłoną socjalną finansowaną z budżetu państwa. Natomiast emerytura lub renta jest uprawnieniem wynikającym z odkładanych indywidualnie, przez osobę ubezpieczoną, przez wiele lat składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego. Dlatego trudno jest porównywać uprawnienia emerytów z uprawnieniami osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Mam świadomość, że kwota uzyskiwanego obecnie świadczenia przedemerytalnego nie jest wysoka (od 1 marca br. 757,79 zł), należy jednak pamiętać, że obecnie (od 1 marca br.) najniższa emerytura wynosi 636,29 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 489,44 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) regulują możliwość łączenia pobierania świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego) z uzyskiwaniem innego dochodu. Zgodnie z nimi świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w ww. artykułach, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwanej dalej "dopuszczalną kwotą dochodu", a przychód nie jest jednak wyższy niż kwota 70% tego wynagrodzenia, zwane "graniczną kwotą przychodu". Jeśli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne niezależne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia, z tym że świadczenie przedemerytalne nie może być niższe niż 335 zł. W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. Oznacza to, iż łączny dochód możliwy do osiągania przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne bez jego zawieszania wynosi do 2.225 zł. Pamiętając, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale ubiegłego roku wyniosło 2.703,41 zł, to trudno powyższe zasady uznawać za wyjątkowo restrykcyjne.

Rozliczenie przychodu zgodnie z art. 6 ww. ustawy następuje w formie rozliczenia rocznego, po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do dnia ostatniego lutego następnego roku.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy świadczenia (zasiłki) przedemerytalne podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Ponadto informuję, że w Sejmie poprzedniej kadencji był projekt zmiany w tym zakresie przepisów ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, lecz prace nad nim nie zostały zakończone.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej argumentację, uważam za celowe promowanie działań wspierających różne formy zatrudnienia osób powyżej 50-go roku życia - w tym pobierających świadczenie przedemerytalne - w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie ułatwianie możliwości łączenia pobieranego świadczenia przedemerytalnego z uzyskiwaniem dochodu z tytułu wykonywanej pracy w częściowym wymiarze czasu pracy.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Jarosław Duda

Opublikowano: www.sejm.gov.pl