SPS-023-1216/06, Doręczanie pism podatkowych - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów - OpenLEX

SPS-023-1216/06 - Doręczanie pism podatkowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 marca 2006 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-1216/06 Doręczanie pism podatkowych

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1216 w sprawie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, skutkującej istotnymi problemami z doręczaniem pism podatkowych, szczególnie na terenach wiejskich.

W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 22 lutego 2006 r., Nr SPS-023-1216/06, interpelacją posła na Sejm RP Pana Jacka Tomczaka w sprawie stosowania art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Celem nowelizacji cytowanego przepisu było jego dostosowanie do regulacji zawartych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, ze zm.). Zmiana art. 144 Ordynacji podatkowej wyeliminowała ryzyko naruszenia art. 47 Prawa pocztowego, polegające na powierzaniu w drodze umowy cywilnoprawnej świadczenia usług doręczania pism z naruszeniem obszaru usług zastrzeżonych dla operatora publicznego. Ponadto zmiana art. 144 Ordynacji podatkowej była podyktowana koniecznością zapewnienia ochrony tajemnicy skarbowej. Osoby, którym zlecano doręczanie pism organu podatkowego, nie są zobligowane do zachowania tajemnicy skarbowej na mocy przepisów Ordynacji podatkowej. Stąd też istniało ryzyko pozyskania danych objętych tajemnicą skarbową przez osoby, które nie były zobowiązane do jej przestrzegania. W wyniku tego osoby obowiązane do zachowania tajemnicy skarbowej (organ podatkowy i pracownicy tego organu) byłyby narażone na odpowiedzialność karną z tytułu ujawnienia informacji objętych tą tajemnicą (art. 306 Ordynacji podatkowej).

Pragnę zauważyć, że mając na uwadze praktyczne aspekty doręczania decyzji (nakazów płatniczych) za pośrednictwem inkasentów (sołtysów), które są przedstawiane w pismach otrzymywanych z jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów wystąpiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z propozycjami rozwiązania przedmiotowego problemu poprzez rozważenie możliwości podjęcia przez radę gminy uchwały, na podstawie art. 39 ust. 4 lub art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.). Jednakże propozycje te nie znalazły aprobaty MSWiA.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż ustawą z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy Ordynacja podatkowa Sejm RP uchwalił nowe brzmienie art. 144 Ordynacji podatkowej. W myśl znowelizowanego przepisu organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta) pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.

Obecnie powołana ustawa jest przedmiotem prac Senatu RP.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam nadzieję, że przedstawiona zmiana art. 144 Ordynacji podatkowej wyeliminuje problemy związane z doręczaniem pism samorządowych organów podatkowych za pośrednictwem sołtysów.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl