SP2/N/861-11-93/00 - Tryb doręczania upomnień przez urzędy skarbowe.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 24 stycznia 2000 r. Ministerstwo Finansów SP2/N/861-11-93/00 Tryb doręczania upomnień przez urzędy skarbowe.

W związku z powtarzającymi się przypadkami publikowania przez urzędy skarbowe w prasie wezwań do odbioru upomnień, Ministerstwo Finansów stwierdza, iż stosowanie w odniesieniu do upomnień trybu doręczenia określonego w przepisach art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) jest niedopuszczalne.

Przepisy Ordynacji podatkowej mają zastosowanie do postępowania podatkowego, które kończy się wydaniem i prawidłowym doręczeniem decyzji.

Postępowanie upominawcze jest natomiast postępowaniem ściśle związanym z postępowaniem egzekucyjnym, o którym stanowi ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.). Artykuł 15 tej ustawy stanowi, iż egzekucja administracyjna może być wszczęta, po uprzednim doręczeniu zobowiązanemu upomnienia zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Przypadki, w których doręczenie upomnienia nie jest wymagane, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. Nr 81, poz. 354 ze zm.).

Ponadto przepisami art. 308 Ordynacji podatkowej został dodany art. 26a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, określający dodatkowo przypadki, w których przed wystawieniem tytułu wykonawczego doręczenie upomnienia jest niezbędne.

Przepisy art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowią, iż w przypadkach nieuregulowanych odmiennie w ustawie, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego, w zakresie doręczania upomnień, o których mowa w art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stosuje się przepisy rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb zastępczego doręczania pism regulują przepisy art. 44 k.p.a., które w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. stanowią, iż w przypadku niemożności doręczenia pisma w sposób określony w art. 42 i 43 k.p.a. pismo składa się na okres 7 dni w placówce pocztowej lub urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza się w skrzynce na korespondencję lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata albo biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w miejscu widocznym na nieruchomości, której postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż doręczanie przez niektóre urzędy skarbowe upomnień, o których mowa w art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w trybie przepisów art. 150 Ordynacji podatkowej, jest nieprawidłowe, zatem koszty spowodowane nieprawidłowym działaniem obciążają urzędy skarbowe.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2000/1/25