Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 stycznia 2002 r.
Wypowiedzenie się w sprawie zabranego materiału dowodowego.
Ministerstwo Finansów
SP1/G-861-35113/02

W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami dotyczącymi obowiązku zapoznawania strony, na podstawie art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), z projektem decyzji (postanowienia) Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

"Art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązuje organ podatkowy do wyznaczenia stronie, przed wydaniem decyzji, trzydniowego terminu do wypowiedzenia się do pojęcia "materiału dowodowego". Przez podjęcie "dowodu" rozumie się środek, który pozwala na przekonanie o istnieniu określonych faktów lub umożliwia weryfikację twierdzeń o tych faktach. Materiał dowodowy stanowi więc źródło informacji o rzeczywistości (stanie faktycznym sprawy). Zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W przepisie tym jedynie przykładowo wymienia się rodzaje dowodów najczęściej spotykane w postępowaniu podatkowym.

Projekt decyzji (postanowienia) nie stanowi źródła wiedzy o rzeczywistości, a więc nie może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie może być uznany za dowód. Projekt decyzji (postanowienia) jest jedynie wstępną, nieformalną próbą oceny ustalonego w nim stanu faktycznego sprawy. Zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym powinno nastąpić, gdy organ podatkowy uzna, że materiał dowodowy wyjaśnia stan faktyczny sprawy w stopniu umożliwiającym jej rozstrzygnięcie.

Nie jest to jednak równoznaczne z bezwzględnym zakończeniem postępowania dowodowego. Podkreślić należy, że celem przepisu art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej jest umożliwienie stronie nie tylko wglądu w zebrany materiał dowodowy, ale przede wszystkim przyznanie prawa do oceny wartości i kompletności tego materiału dla wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Przepis ten nie ogranicza strony co do formy "wypowiedzi" wobec zebranego materiału dowodowego. Podczas zapoznawania z zebranym materiałem i w terminie 3 dni od tej czynności strona może dokonać oceny dowodów już zebranych albo przedłożyć dodatkowe dowody (przeciwdowody)."

Opublikowano: S.Podat. 2004/10/13