SP1/AA-861-100-1723/99 - Wierzytelności częściowo umarzalne spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 stycznia 2000 r. Ministerstwo Finansów SP1/AA-861-100-1723/99 Wierzytelności częściowo umarzalne spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 25 czerwca 1999 r. nr PD-II-73B/2/99 w sprawie interpretacji art. 24 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Wierzytelności częściowo umarzalne, jakimi są, m.in. wierzytelności wobec budżetu państwa, na podstawie art. 24 § 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, podlegają z dniem rejestracji spółki umorzeniu z mocy prawa, w części stanowiącej 70% tych wierzytelności. Spółka z udziałem wierzycieli powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, na podstawie art. 24 § 3 ustawy, zaspokoi pozostałe 30% wierzytelności częściowo umarzalnych w 24 miesięcznych równych ratach, poczynając od siódmego miesiąca po wpisaniu spółki do rejestru handlowego. Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że 70% wierzytelności częściowo umarzalnych podlega umorzeniu z mocy prawa z dniem rejestracji spółki, zaś pozostałe 30% podlega spłacie w miesięcznych ratach. Oznacza to, że w takim przypadku nie ma potrzeby wydawania odrębnej decyzji na podstawie art. 48 § 1 pkt 2 i art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), a zatem w związku z art. 57 § 1 ww. ustawy nie będzie ustalana opłata prolongacyjna.

Z przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nie wynika wprost, w przeciwieństwie do wierzytelności konwertowalnych (art. 23), na jaki dzień ustala się stan należności częściowo umarzalnych, o których mowa w art. 24 tej ustawy. Przez wierzytelności częściowo umarzalne należy rozumieć zarówno należność główną (zaległość) oraz należne odsetki. Mając jednak na uwadze treść art. 24 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z której wynika, że wierzytelności częściowo umarzalne podlegają z dniem rejestracji spółki umorzeniu z mocy prawa w części stanowiącej 70% tych wierzytelności (wraz z odsetkami) należy przyjąć, że stan wierzytelności częściowo umarzalnych ustala się na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 8 kwietnia 1997 r. Powyższe stanowisko potwierdza zapis art. 29 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w myśl którego odsetki od wierzytelności konwertorowanych oraz wierzytelności częściowo umarzanych, naliczone od dnia wejścia w życie ustawy do dnia rejestracji spółki umarza się z mocy prawa. Przepis art. 24 ust. 2 ustawy odnosi się zatem do wierzytelności wraz z odsetkami należnymi na dzień wejścia w życie ustawy, natomiast przepis art. 29 ust. 3 ustawy dotyczy wyłącznie odsetek naliczonych od dnia wejścia w życie ustawy - do dnia rejestracji spółki.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2000/1/13