Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
Wydawanie decyzji w sprawie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych.
Ministerstwo Finansów
SP1/8012-184/KS-440/03/ES

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 12 marca 2003 r. Nr (...) w sprawie organu właściwego do wydania decyzji o zabezpieczeniu w trybie art. 33 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

1.W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) uległ zmianie zakres stosowania instytucji zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Nie zmieniły się natomiast kompetencje organu uprawnionego do wydawania decyzji o zabezpieczeniu.

Stosownie do przepisu art. 33 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa decyzja o zabezpieczeniu wydawana jest przez organ podatkowy. Z treści art. 25 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 ze zm.) wynika natomiast, iż wierzycielem obowiązków wynikających z decyzji wydawanych przez organy kontroli skarbowej na podstawie art. 24 pkt 1 tej ustawy jest właściwy urząd skarbowy. Z kolei art. 155a § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) stanowi, że organ kontroli skarbowej może wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o dokonanie zabezpieczenia.

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, że kompetencje organu podatkowego do wydania decyzji o zabezpieczeniu, na podstawie art. 33 § 4 Ordynacji podatkowej, w trakcie kontroli lub postępowania prowadzonego przez organ kontroli skarbowej, nadal przysługują właściwemu urzędowi skarbowemu.

2.Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw do zabezpieczeń zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2003 r. stosuje się przepisy art. 33 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. Z treści tego przepisu nie można jednak wywodzić, że dla celów zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, po 1 stycznia 2003 r., powinna być wydana decyzja określająca wysokość zaległości podatkowej. Przepis art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej nie jest bowiem przepisem dotyczącym zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, lecz regulującym kwestie powstawania zobowiązań podatkowych. Z kolei w sprawach wszczętych, a niezakończonych przez organy I instancji do dnia 1 stycznia 2003 r., ma zastosowanie, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przepis art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej w aktualnym brzmieniu, czyli zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych powstałych do dnia 31 grudnia 2002 r. powinno więc uwzględniać aktualne brzmienie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33 § 2 Ordynacji podatkowej może zostać dokonane przed dniem wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2003/3/17