Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 stycznia 2005 r.
Wypłata żonie po śmierci pracownika wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop.
Izba Skarbowa w Białymstoku
SIP-179/BZ/04/05

Pytanie podatnika

Ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie i wynagrodzenie chorobowe wypłacone żonie po śmierci pracownika. Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty w/w świadczeń.

Odpowiedź

Po przeanalizowaniu zapytania z dnia 10.12.2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r. dokonuje zmiany udzielonej informacji xxxxxxxx przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce pismem z dnia 31.12.2004 r. nr NP.-I/413/2/04 w części dot. określenia terminu wystawienia przez płatnika PIT-8B w związku z wypłaceniem żonie po śmierci pracownika wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop.

Zgodnie z art. 632 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: z 1998 r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wraz ze zgonem pracownika wygasa stosunek pracy i powstałe w ten sposób prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy, przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Zatem należne zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie, wynagrodzenie chorobowe i ekwiwalent za urlop wypłacone żonie zalicza się do praw majątkowych i stanowi przychód o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 26.07.1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 41 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b updof.

W związku z powyższym od wymienionych wypłat płatnik powinien pobrać 19 % zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do dnia 20 miesiąca następnego, w którym pobrano zaliczkę na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego w przypadku, gdy płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym kwotę dokonanej wypłaty oraz pobranej zaliczki płatnik powinien wykazać w informacji PIT-8B i przekazać żonie zmarłego oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu w/g miejsca zamieszkania podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl