RO-XV/423/PDOP-343/405/JS/06 - Wydatki związane z utworzeniem spółki akcyjnej a koszty uzyskania przychodów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 sierpnia 2006 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku RO-XV/423/PDOP-343/405/JS/06 Wydatki związane z utworzeniem spółki akcyjnej a koszty uzyskania przychodów.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lipca 2006 r., stwierdza, iż wydatki z tytułu opłaty za wpis Spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie ich poniesienia. Natomiast wydatek z tytułu usługi notarialnej, związanej z zawarciem w formie aktu notarialnego umowy Spółki akcyjnej, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu Spółki.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 lipca 2006 r. (data wpływu 6 lipca 2006 r.), uzupełnionym w dniu 20 lipca 2006 r., Spółka zwróciła się prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Poniesione zostały koszty związane z organizacją i założeniem Spółki akcyjnej. Na powyższe koszty organizacyjne i założycielskie składają się:- usługa notarialna - umowa spółki w formie aktu notarialnego-opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego-opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem: W jaki sposób należy ująć te koszty i w którym momencie stanowią one koszty uzyskania przychodu?

Spółka sformułowała także własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż: W czasopismach fachowych przedstawione są różne interpretacje tego zdarzenia gospodarczego. Niektórzy autorzy proponują aktywowanie kosztów w momencie ich poniesienia i wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodu. Inni proponują ujęcie kosztów organizacji spółki w koszty finansowe i twierdzą, że są one kosztem uzyskania przychodu. Zdaniem Spółki koszty jej organizacji i założenia powinny zostać ujęte na koncie "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i będą aktywowane w momencie dokonania sprzedaży akcji oraz uznane za koszty uzyskania przychodu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m.in. spółki akcyjne i spółki akcyjne w organizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej wyżej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, iż podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że ich poniesienie nastąpiło w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W myśl art. 15 ust. 4 cyt. wyżej ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Należy przy tym zauważyć, iż aczkolwiek rozliczenie kosztów i przychodów (w konsekwencji ustalenie dochodu) zgodnie z powyższą zasadą odnosi się do roku podatkowego, to jednak należy uwzględnić przepis art. 25 ust. 1 powołanej ustawy, zgodnie z którym, podatnicy są obowiązani bez wezwania co miesiąc składać deklarację o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku oraz wpłacać zaliczkę miesięczną na podatek w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. W związku z powyższym niezależnie od konieczności przyporządkowania przychodów i kosztów do właściwego roku podatkowego, podatnik obowiązany jest również przyporządkować przychody i koszty do odpowiedniego miesiąca roku podatkowego.

W świetle powołanych wyżej przepisów koszty uzyskania przychodów należy pogrupować na koszty, które w sposób bezpośredni przypisać można do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika i które to koszty zasadniczo podlegają uwzględnieniu w roku podatkowym (miesiącu) uzyskania przychodu, oraz na koszty pośrednie, których nie można bezpośrednio i funkcjonalnie przypisać do określonego przychodu uzyskiwanego przez podatnika. W takim przypadku, pomimo iż przepisy ustawy o podatku dochodowym nie określają tego wprost, koszty powinny być zaliczone do roku (miesiąca), w którym zostały poniesione.

Opłata za wpis Spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym stanowią wydatki służące rozpoczęciu przez podatnika realizacji zadań gospodarczych. Tym samym wymóg zawarty w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać za spełniony. Wydatki te nie są jednak bezpośrednio powiązane z konkretnymi przychodami, lecz ich poniesienie związane jest z funkcjonowaniem Spółki w ogólności. Zatem powyższe wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich faktycznego poniesienia.

Natomiast wydatek z tytułu usługi notarialnej, związanej z zawarciem umowy Spółki nie może podlegać zarachowaniu przez Spółkę w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Koszty zawarcia umowy Spółki, ze swej istoty nie obciążają bowiem samej Spółki, lecz jej założycieli, u których stanowić będą koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia objętych przezeń akcji, tzw. akcji założycielskich (zależnie od zaliczenia założyciela do danej kategorii podatników - art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bądź art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)).

Ponadto należy zaznaczyć, iż stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, płatnika lub inkasenta. Zatem z uwagi na fakt, iż ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) ani tym bardziej przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości nie są aktami prawa podatkowego, wskazanie w niniejszym postanowieniu rodzaju konta, na jakim mają zostać zaksięgowane wydatki, stanowiące koszty uzyskania przychodu, nie jest możliwe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl