Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 czerwca 2010 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
RIO.II-025-16/10
Rozliczenie dotacji.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, udzielając odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2010 r., otrzymane w dniu 21.05. b.r., i zawarte w nim pytania, w pełnej rozciągłości popiera stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę, w oparciu o pogląd autorstwa Pana Rafała Trykozko wyrażony w komentarzu dla jednostek samorządu terytorialnego do ustawy o finansach publicznych, wydanym w 2010 r. Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku nie podziela stanowiska wyrażonego przez wnioskodawcę w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sytuacji wskazanej przez pytającego w jego piśmie. Pomimo rozbieżności interpretacyjnych, w zakresie penalizacji naruszenia przewidzianego w art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności dotyczącego nieterminowego rozliczenia dotacji, uwzględniając zakres wykładni synonimicznej nie można uznać przyjęcia rozliczenia dotacji na rachunek udzielającego dotacji, dokonanego w terminie przewidzianym w art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1057, poz. 1240 z późn. zm.) za zachowanie objęte hipotezą art. 8 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez RIO w Białymstoku stanowisko w niniejszej sprawie, proszę potraktować jako niewiążącą opinię prawną.

Opublikowano: www.bialystok.rio.gov.pl