PT8/033/251/869/PSG/12/PT-861

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 listopada 2012 r. Ministerstwo Finansów PT8/033/251/869/PSG/12/PT-861

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2009 r. nr IPPP2/443-787/09-2/AZ, wydanej w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na wniosek z dnia 14 lipca 2009 r. (data wpływu 17 lipca 2009 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wpłynął ww. wniosek z dnia 14 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka dokonuje sprzedaży wysyłkowej za pomocą internetu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz na rzecz osób prawnych. Spółka dokonuje sprzedaży głównie asortymentu z zakresu elektroniki użytkowej, sprzętu RTV-AGD. Każda transakcja sprzedaży rejestrowana jest w kasie fiskalnej, jednocześnie powstają paragon fiskalny i faktura VAT dla każdego klienta bez względu na jego formę prawną. Paragon fiskalny rejestrowany jest w kasie rejestrującej sprzedaż, natomiast faktura VAT ewidencjonowana jest w systemie finansowo-księgowo-magazynowym. W wyniku takiej praktyki każdy z klientów wraz z przesyłką z towarem otrzymuje fakturę VAT, natomiast wydrukowane paragony fiskalne pozostają w Spółce. Dostarczanie przesyłek odbywa się za pomocą kuriera oraz poprzez odbiór osobisty w punktach odbioru osobistego. Zapłata za przesyłki w całości dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma obowiązek rejestrowania każdej sprzedaży w kasie rejestrującej jeżeli do każdej transakcji sprzedaży wystawiana jest faktura VAT i to ona stanowi dowód sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie art. 106 pkt 5 wymienionej Ustawy mówi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej podatnik ma obowiązek dokumentowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą faktur VAT. Dodatkowo w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w poz. 37 załącznika została zwolniona z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej dostawy zapłata dotyczyła. Zdaniem Spółki obowiązek wynikający z art. 111 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez Spółkę nie jest obowiązujący w przedstawionym stanie faktycznym, ponieważ są spełnione wszystkie warunki zwalniające Spółkę z obowiązku rejestracji sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas rejestrujących wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W dniu 22 września 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając, na podstawie przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną, nr IPPP2/443-787/09-2/AZ, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy:

* art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.),

* § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510) w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia,

oraz odniósł ich treść do stanu faktycznego, pytania i stanowiska, przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

Dyrektor ww. Izby Skarbowej, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, stwierdził, że skoro Spółka spełnia wszystkie wymienione warunki, tj. płatność za zamówione towary dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub banku, Spółka wystawia na wszystkie transakcje faktury VAT (zawierające dane kupującego, w tym jego adres), dowody zapłaty są przypisane konkretnemu zamówieniu, to prowadzona przez Spółkę sprzedaż w systemie wysyłkowym do dnia 31 grudnia 2009 r. jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, pod warunkiem, że ewidencjonowanie sprzedaży w systemie wysyłkowym nie zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 22 września 2009 r. nr IPPP2/443-787/09-2/AZ, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej: ustawa o VAT - podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Jak stanowi art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast stosownie do art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510) do dnia 31 grudnia 2009 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Treść poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia brzmi: "Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła <2>,<4> ". Zgodnie z przypisami:

* treść poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r. (przypis <2>),

* w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów (przypis <4>).

Wyłączenia ze zwolnień określonych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określone są w § 4 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1.

do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2.

przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

3.

przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4.

przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

5.

przy dostawie:

a.

sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b.

sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

6.

przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7.

przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

8.

przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

9.

przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w opisanym we wniosku stanie faktycznym nie ma zastosowania § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, wprowadzający wyjątki w zastosowaniu przepisów § 4 ust. 1 pkt 4-7 ww. rozporządzenia.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Spółka dokonuje sprzedaży głównie asortymentu z zakresu elektroniki użytkowej, sprzętu RTV-AGD, a zatem m.in. sprzętu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tym samym Spółka nie może skorzystać ze zwolnienia ustanowionego w § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia w przypadku wykonywania sprzedaży wymienionej w § 4 tego rozporządzenia. Natomiast w odniesieniu do dokonywanej przez Spółkę sprzedaży w systemie wysyłkowym pozostałego asortymentu (nie wymienionego w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia) wskazać należy, iż Spółka może korzystać z przedmiotowego zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących - pod warunkiem jednakże, iż spełnione są wszystkie określone w przepisach warunki konieczne do zastosowania tego zwolnienia.

W konsekwencji stanowisko Spółki, zgodnie z którym może ona korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania każdej sprzedaży w kasie rejestrującej jeżeli do każdej transakcji sprzedaży wystawiana jest faktura VAT i to ona stanowi dowód sprzedaży, należało ocenić jako nieprawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 22 września 2009 r. nr IPPP2/443-787/09-2/AZ, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz stanu prawnego obowiązującego w momencie zaistnienia stanu faktycznego.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl