Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 grudnia 2014 r.
Ministerstwo Finansów
PT8/033/139-1/861/PBD/14/RD110557

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2013 r. Nr IPTPP2/443-922/12-4/PR, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, na wniosek z dnia 22 października 2012 r. (data wpływu 29 października 2012 r.), uzupełniony pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. (data wpływu 16 stycznia 2013 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej - wapna nawozowego, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek z dnia 22 października 2012 r., uzupełniony w dniu 16 stycznia 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej - wapna nawozowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje sprzedawać rolnikom kredę nawozową w postaci granulatu. Do granulacji sprowadzana jest kreda mielona z Kopalni pod własną nazwą - wapno nawozowe 07a, PKWiU 08.11.30.0. (dostawca Sp. z o.o.).

Wnioskodawca zakupił linię technologiczną do granulowania kredy mielonej. Linia technologiczna składa się z rozdrabniacza, mieszalnika, granulatora, suszarni oraz zespołu sit. Poszczególne elementy linii technologicznej połączone są przenośnikami. Proces technologiczny przedstawia się następująco: zakupiona kreda mielona jest domielana na urządzeniu rozdrabniającym, następnie za pomocą przenośnika transportowana do mieszalnika, gdzie w zależności od jej zawilgocenia dodawana jest odpowiednia ilość wody. W mieszalniku powstają zalążki granul, które transportowane są do granulatora. Obracający się granulator tworzy właściwe granule o kształcie zbliżonym do kuli. Kolejnym etapem technologicznym jest suszenie produktu (odparowanie wody zadanej w mieszalniku). Tak powstała kreda granulowana jest następnie leżakowana przez ok. 3 dni. Ostatnim etapem technologicznym jest proces odsiewania nadziarna i podziarna, celem uzyskania granuli odpowiedniej do stosowania w siewnikach rolniczych.

Proces technologiczny nie zmienia właściwości chemicznych produktu. Granulacja kredy ułatwia pracę rolnikom, powoduje, że mogą ją wysiewać za pomocą siewników, co jest niemożliwe w przypadku kredy mielonej. W zależności od potrzeb rolników będzie sprzedawana luzem lub w workach. Wnioskodawca będzie sprzedawał kredę pod własną nazwą, wyłącznie na potrzeby rolników do odkwaszania gleby.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 14 stycznia 2014 r.).

Czy kreda granulowana - wapno nawozowe 07a, PKWiU 08.11.30.0. otrzymywana z kredy mielonej, bez zmiany składu chemicznego ani dodatkowych uzdatnień, przeznaczona wyłącznie na potrzeby rolnictwa jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 7%, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - zgodnie z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług - wg stawki 8%, zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 21 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 14 stycznia 2013 r.), planowana do sprzedaży kreda nawozowa w formie granulowanej powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 7%, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - zgodnie z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług - wg stawki 8%, zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 21 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie: kreda mielona, nawozowa, ponieważ:

1.

interpretując ten przepis literalnie Wnioskodawca uważa, że ustawodawca umieszczając przecinek między wyrazami mielona i nawozowa zaznaczył, że w pozycji tej mieści się kreda mielona oraz każda kreda nawozowa,

2.

w wyniku obróbki technologicznej nastąpiła jedynie zmiana uziarnienia kredy bez zmiany składu chemicznego, ani dodatkowych ulepszeń,

3.

kreda przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby rolnictwa do odkwaszania gleby.

W dniu 29 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie przepisów § 2 i 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną Nr IPTPP2/443-922/12-4/PR, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 2 pkt 6 i 30, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 2 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, iż w pozycji 21 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką obniżoną 8%, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU - ex 01.11.30.0, tj. Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

1. Kreda mielona, pastewna,

2. Kreda mielona, nawozowa,

3. Mączka dolomitowa.

Organ wydający interpretację w imieniu Ministra Finansów wyjaśnił, iż użycie w treści załączników do ustawy o podatku VAT znacznika "ex" przy numerze grupowania oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż pomimo - jak wskazał Wnioskodawca - kreda granulowana - wapno nawozowe mieści się w grupowaniu 08.11.30.0, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 r., to jednakże towar ten nie jest produktem wymienionym pod pozycją 21 załącznika nr 3 do ustawy, tj.: kredą mieloną pastewną, kredą mieloną nawozową czy też mączką dolomitową. Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania stawka podatku w wysokości 8%.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej zaznaczył, że nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej interpretacji indywidualnej udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym jest prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 29 stycznia 2013 r. Nr IPTPP2/443-922/12-4/PR, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 mieszczą się towary - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 08.11.30.0 - oznaczone jako "Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

1.

kreda mielona, pastewna,

2.

kreda mielona, nawozowa,

3.

mączka dolomitowa.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)". Zatem, ze wszystkich wyrobów mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0, wyłącznie wymienione powyżej - kreda mielona, pastewna, kreda mielona, nawozowa, mączka dolomitowa - korzystają z obniżonej stawki podatku.

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje sprzedawać rolnikom kredę nawozową w postaci granulatu. Do granulacji sprowadzana jest kreda mielona z Kopalni pod własną nazwą - wapno nawozowe 07a, PKWiU 08.11.30.0.

Wnioskodawca zakupił linię technologiczną do granulowania kredy mielonej. Linia technologiczna składa się z rozdrabniacza, mieszalnika, granulatora, suszarni oraz zespołu sit. Poszczególne elementy linii technologicznej połączone są przenośnikami. Proces technologiczny przedstawia się następująco: zakupiona kreda mielona jest domielana na urządzeniu rozdrabniającym, następnie za pomocą przenośnika transportowana do mieszalnika, gdzie w zależności od jej zawilgocenia dodawana jest odpowiednia ilość wody. W mieszalniku powstają zalążki granul, które transportowane są do granulatora. Obracający się granulator tworzy właściwe granule o kształcie zbliżonym do kuli. Kolejnym etapem technologicznym jest suszenie produktu (odparowanie wody zadanej w mieszalniku). Tak powstała kreda granulowana jest następnie leżakowana przez ok. 3 dni. Ostatnim etapem technologicznym jest proces odsiewania nadziarna i podziarna, celem uzyskania granuli odpowiedniej do stosowania w siewnikach rolniczych.

Proces technologiczny nie zmienia właściwości chemicznych produktu. Granulacja kredy ułatwia pracę rolnikom, powoduje, że mogą ją wysiewać za pomocą siewników, co jest niemożliwe w przypadku kredy mielonej. W zależności od potrzeb rolników będzie sprzedawana luzem lub w workach. Wnioskodawca będzie sprzedawał kredę pod własną nazwą, wyłącznie na potrzeby rolników do odkwaszania gleby.

W tym miejscu należy wskazać, iż Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 29 października 2014 r., wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany.

Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Natomiast w związku z § 3 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym do celów podatkowych do dnia 31 grudnia 2010 r., stosowana była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) ww. wyroby mieściły się w grupowaniach: PKWiU 14.12.20-10.22 Kreda mielona, pastewna; PKWiU 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa.

Odnosząc przytoczone przepisy oraz powyższe wyjaśnienia GUS-u do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że kreda granulowana nawozowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 podlega opodatkowaniu według stawki 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, należy uznać za prawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 29 stycznia 2013 r. Nr IPTPP2/443-922/12-4/PR, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl