Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 lutego 2007 r.
Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
PSUS/PPOI-443/436/05/MS
Wydawanie w celach promocyjno-reklamowych oferowanych przez podatnika produktów handlowych w ich najmniejszych dostępnych opakowaniach.

Sposób kwalifikowania towaru jako próbki.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania próbek towaru, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie.

Spółka prowadzi sprzedaż preparatów chemicznych w ilościach hurtowych. Preparaty sprzedawane są w różnych wielkościowo opakowaniach jednostkowych, przykładowo:

Chloramin B - 350 g, 1 kg, 7 kg, 12 kg, 30 kg,

Bochemit - 11, 5 kg, 15 kg, 50 kg, 500 kg,

SavoPrim- 11, 5 kg, 15 kg,

Chirosan - 80 g, 500 g, 2,5 kg.

Wymienione produkty znajdują się w cenniku sprzedaży Spółki.

Dla niektórych produktów oferowanych w sprzedaży (np. Chloramix DT, Desam OX, Prosavon) Spółka posiada zakupione od producenta mniejsze opakowania, których nie oferuje w cenniku potencjalnym klientom do sprzedaży, a jedynie wydaje im tytułem próbek. Nie stanowią one towaru handlowego, gdyż ich ilość służy wyłącznie celom zapoznania potencjalnego klienta z właściwościami i przydatnością danego produktu i oznaczone są etykietami z napisem o treści "próbka bezpłatna - nie do sprzedaży".

W odniesieniu do pozostałych produktów jako próbki wydawane są najmniejsze z oferowanych do sprzedaży opakowań, po oznaczeniu ich etykietą "próbka bezpłatna - nie do sprzedaży". W przypadku tych produktów nie jest możliwe wyprodukowanie mniejszych opakowań, gdyż nie pozwala na to zastosowana linia technologiczna, jak również zbyt mała ilość produktu wykluczałaby możliwość skutecznego wypróbowania jego właściwości.

Celem działań polegających na wręczaniu próbek (w trakcie spotkań handlowych i szkoleniowych oraz w biurze handlowym w siedzibie Spółki) jest zwiększenie sprzedaży oraz pozyskanie nowych klientów.

Czy zastosowana procedura kwalifikowania towarów jako próbki jest zgodna z art. 7 ust. 2, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

W opinii Spółki tak, gdyż w każdym przypadku próbki stanowią niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych przez Spółkę próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przez podlegającą opodatkowaniu odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny -jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy powyższego przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

W myśl art. 7 ust. 7 ustawy przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Tak więc czynność nieodpłatnego przekazania próbek znajduje się, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy, poza zakresem czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Spółki potwierdzić należy, iż właściwie kwalifikuje ona wydawane w celach promocyjno-reklamowych oferowane przez nią produkty handlowe w ich najmniejszych dostępnych opakowaniach jako próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, gdyż opakowania te zawierają ilość towaru najmniejszą z punktu widzenia celowości ich przekazania potencjalnym nabywcom do poznania właściwości i efektów działania produktu. Należy jednak zwrócić uwagę, iż o uznaniu towaru za próbkę, na równi z innymi przesłankami, decyduje w myśl art. 7 ust. 7 ustawy brak charakteru handlowego przekazania, oceniany ze względu na ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek. Należy to rozumieć w ten sposób, że wydawane próbki mają pobudzać, a nie zaspokajać potrzeby konsumpcyjne odbiorcy. W sytuacji gdy pokrywają one lub mogą pokrywać - ze względu na swoją ilość lub wartość -jego potencjalne zapotrzebowanie (popyt) na dany towar, eliminując lub istotnie ograniczając potrzebę dokonania zakupów tego towaru (lub innych towarów tego samego rodzaju / gatunku) uznać należy, że ww. warunek nie jest spełniony, a co za tym idzie nie ma również zastosowania wyłączenie opodatkowania z art. 7 ust. 3 ustawy, który jako przepis szczególny i wyjątkowy nie powinien być interpretowany w sposób prowadzący do rozszerzenia zakresu jego stosowania.

Opisany przez Spółkę stan faktyczny wskazuje, że przekazywanie przez nią próbek, ze względu na ich oznaczenie i sposób dystrybucji, nie ma charakteru handlowego, wobec czego należało uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl