PSUS/PP-OIO/443-277/06/MKi/18376 - Zakupy od kontrahenta ze Szwajcarii - opodatkowanie podatkiem VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lutego 2007 r. Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu PSUS/PP-OIO/443-277/06/MKi/18376 Zakupy od kontrahenta ze Szwajcarii - opodatkowanie podatkiem VAT.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 listopada 2006 r.), uzupełnionym pismami z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz z dnia 9 lutego 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 20 listopada 2006 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje zakupu kostek i konektorów od kontrahenta ze Szwajcarii. Na dokumentach zakupu towarów (fakturach VAT) podano nazwę firmy, adres i numer identyfikacyjny VAT właściwy dla podatników podatku od towarów i usług zidentyfikowanych dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Polski. Z listów przewozowych - dowodów dostawy wynika, że towar jest dostarczany z dwóch krajów Unii Europejskiej (Wielka Brytania i Niemcy).W piśmie z dnia 6 grudnia 2006 r. Spółka wyjaśniła, iż na fakturze kontrahent wykazuje kwotę netto, kwotę podatku VAT 22% i brutto w EURO i w walucie polskiej przeliczonej po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Ponadto w piśmie z dnia 9 lutego 2007 r. Spółka poinformowała, iż organizatorem transportu towarów jest dostawca towaru, tj. firma szwajcarska, a właścicielem towaru Spółka staje się (nabywa prawo do rozporządzania towarami jak właściciel) w momencie otrzymania towaru i faktury.

Pytanie Spółki:

Czy zakupy od kontrahenta ze Szwajcarii można zaliczyć do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie posiadanych dokumentów, czy wykazywać jako zakupy krajowe?

Stanowisko Spółki:

Zakupy od kontrahenta ze Szwajcarii Spółka kwalifikuje jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (wystawia fakturę wewnętrzną, faktury przeliczane są po średnim kursie NBP z dnia wystawienia faktur, od kwoty brutto naliczany jest podatek VAT) - ponieważ towary są przywożone do Polski z innego kraju Unii Europejskiej (Spółka posiada listy przewozowe), a kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT-UE.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o VAT przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1)

nabywcą towarów jest:

a)

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,

2)

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10; 2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Z powyższych przepisów wynika, iż potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków: po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego (nie musi być podatnikiem VAT) musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; tak więc na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa, po drugie, po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym nie gra tu roli, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Należy zauważyć, że przepisy nie wymagają, aby podmioty, między którymi odbywa się transakcja, miały różną rezydencję podatkową, czy też były zarejestrowane dla celów podatku VAT w różnych państwach członkowskich. Z definicji wynikałoby, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów będzie miało miejsce także wówczas, gdy polski podatnik VAT wykona na rzecz drugiego polskiego podatnika dostawę towarów znajdujących się w innym państwie, np. w Niemczech, a towary te zostaną z Niemiec przemieszczone do Polski. Należy jednak zwrócić uwagę na przepis art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Przepisy art. 13 ustawy o VAT dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, która jest odbiciem ("drugą połówką") nabycia wewnątrzwspólnotowego, wymagają, aby po jednej stronie transakcji wewnątrzwspólnotowych występował polski podatnik, zaś po drugiej stronie - podatnik podatku od wartości dodanej z innego państwa członkowskiego. Stąd też trzeba stanąć na stanowisku, że stronami transakcji wewnątrzwspólnotowej muszą być podmioty z różnych państw członkowskich (oczywiście poza przypadkiem przemieszczenia własnych towarów z innego państwa członkowskiego do kraju). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik nabywa towary od kontrahenta ze Szwajcarii, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce. Zatem stronami przedmiotowej transakcji są dwa podmioty będące polskimi podatnikami podatku od towarów i usług. W sytuacji takiej nie można mówić o transakcji wewnątrzwspólnotowej, ponieważ podmiotami tej transakcji muszą być podmioty zidentyfikowane dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. W związku z tym w opisanej sprawie nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku dostawy towarów, od której podatek należny został rozliczony przez dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju (art. 17 ust. 2 ustawy o VAT). Biorąc pod uwagę treść powyższych przepisów stwierdzić należy, iż: nabycie od kontrahenta szwajcarskiego towarów będzie traktowane jako zakup krajowy, w sytuacji, gdy dostawca rozliczył podatek należny z tytułu przedmiotowej transakcji na terytorium kraju, nabycie od kontrahenta szwajcarskiego towarów będzie traktowane jako dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, w sytuacji gdy dostawca nie rozliczył podatku należnego w Polsce. Na gruncie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika jest nieprawidłowe.

POUCZENIE

Niniejsze postanowienie - na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa - wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl