PSUS/OPBI/423/208/04/AG, Czy są kosztami podatkowymi opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów? - Pismo wydane przez: Izba... - OpenLEX

PSUS/OPBI/423/208/04/AG - Czy są kosztami podatkowymi opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 listopada 2004 r. Izba Skarbowa w Katowicach PSUS/OPBI/423/208/04/AG Czy są kosztami podatkowymi opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów?

Obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów, wynika z art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska są obowiązane podmioty korzystające ze środowiska (art. 275 ustawy). W przypadku składowania lub magazynowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest posiadacz odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628 z późn. zm.), tzn. ten który faktycznie włada odpadami. Należną opłatę, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 19 i 19a tj. kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań, dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2000 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz 639 i z 2002 r. Nr 113, poz. 948), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy. W związku z powyższym opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone przez Spółkę są kosztami uzyskania przychodu, z wyjątkiem kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl