undefinedPrzepisy stosowane do zasad wynagrodzeń pracowników uczelni ustalonych uchwałą senatu przed wejściem w życie ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 października 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przepisy stosowane do zasad wynagrodzeń pracowników uczelni ustalonych uchwałą senatu przed wejściem w życie ustawy 2.0

Informujemy, że zasady zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej ustalone uchwałą Senatu mogą być przez uczelnię stosowane w okresie od wejścia w życie nowej ustawy do końca 2018 roku. Środki przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń mogą być więc wypłacane według powyższych zasad.

Skąd to wynika?

W art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3.07.2018 r. - Przepisy wprowadzające do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) doprecyzowano, że do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie nowej ustawy oraz zawartych w okresie od wejścia w życie tej ustawy do 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.12.2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063):

* w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

* w okresie do dnia 30 września 2020 r. - w pozostałym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 151 ust. 8 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) senat uczelni mógł przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, jeżeli uczelnia posiadała na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W nowej ustawie ustanowiono odrębną kompetencję dla rektora do przeznaczania dodatkowych środków na wynagrodzenia w myśl art. 126 ust. 3 ustawa z dnia 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) - dalej PSWiN. Tym samym należy uznać, że kompetencja senatu wynikająca z art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym ustaje z dniem wejścia w życie PSWiN.

Stosując wykładnię celowościową - wobec braku innych niż wskazane w piśmie Politechniki Warszawskiej przepisów przejściowych - można przyjąć, że w okresie od wejścia w życie PSWiN do końca roku 2018 ustalone uchwałą senatu zasady zwiększenia, jak również środki przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń, mogą być wypłacane pracownikom.

Natomiast, odnośnie umów o pracę zawartych od 1 stycznia 2019 r. zastosowanie będą miały przepisy PSWiN, a dodatkowe środki finansowe na zwiększenia wynagrodzeń pracowników będą mogły być przeznaczane przez rektora na podstawie art. 126 ust. 3 PSWiN.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego