Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej.

Departament Prawa Pracy MPiPS nadmienia, że w odniesieniu do innego uprawnienia, tj. nagrody jubileuszowej, Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 19 sierpnia 1999 r., I PKN 189/99 (OSNP 2000/22/819, PiZS 2000/4/41), zauważył, że pracodawca ma obowiązek wyptaty nagrody jubileuszowej niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej. Roszczenie to staje się wymagalne z chwilą spełnienia przesłanek do nagrody, a więc z chwilą uzyskania odpowiedniego stażu pracy.

Jeżeli pracownik wykaże (udowodni) odpowiedni okres zatrudnienia później, to skutek ten ma moc wsteczną w tym znaczeniu, iż oznacza wykazanie spełnienia wcześniej przesłanek do nagrody, a więc że była ona już wcześniej wymagalna.

Zgodnie z art. 291 § 1 kodeksu pracy roszczenie ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Poglądy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Wiążący charakter dla stron mają jedynie orzeczenia sądowe wydawane w indywidualnych sprawach.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9854/5