Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 listopada 2004 r.
Koszt remontu w obcym środku trwałym jako koszt uzyskania przychodu.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
PR II/423-94/AT/04

Pytanie podatnika

Czy koszt remontu w obcym środku trwałym stanowi koszty uzyskania przychodu spółce?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje:

Pismem z dnia 26 października 2004 r Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka powstała dnia 15 lipca 2004 i została wpisana do KRS w dniu 6 sierpnia 2004 r.. Działalność swą rozpoczęła dnia 4 sierpnia 2004 r. Spółka w miesiącu wrześniu 2004 r. dokonała remontu pomieszczeń (malowanie ścian, sufitów, wymiany terakoty i wykładziny, wymiany oświetlenia) użytkowanych na podstawie umowy najmu z dnia 1 września 2004 r. na łączną kwotę około 10.000 zł. Ponadto Spółka dokonała wymiany okien, a kosztami tej wymiany obciążono na podstawie faktury VAT właściciela obiektu.

Strona zwraca się z zapytaniem: Czy koszt remontu w obcym środku trwałym stanowi koszty uzyskania przychodu spółce?

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie, stwierdzając, iż: koszt przeprowadzonego remontu będzie stanowić w całości jej koszt podatkowy w okresie jego poniesienia.

Ustosunkowując się do przedmiotowego pisma Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wyjaśnia:

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków poniesionych na ulepszenie przez które dla celów podatkowych rozumie się przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcje, adaptację lub modernizację środków trwałych, które zgodnie z odrębnymi przepisami powiększają wartość tych środków stanowiącą podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych. Zatem, wydatki poniesione w wynajętym lokalu (obcym środku trwałym) nie zmierzające do jego ulepszenia, tzn. rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a będą to tylko czynności konserwacyjne lub mające charakter przywracający temuż środkowi pierwotny poziom techniczny, będą mogły być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym zostały poniesione.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl