PPII-4433-34/05 - Korekta deklaracji VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 maja 2005 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie PPII-4433-34/05 Korekta deklaracji VAT.

Na podstawie art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie i stwierdza co następuje:

Strona wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż w oparciu o stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej oraz postępowanie sądów i pr.ratur, które zlecały czynności z urzędu (czynności z nakazu władzy), powszechną praktyką adwokatów (w tym i moją) było traktowanie takich usług, jako zwolnionych z podatku os towarów i usług. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności świadczenia pomocy prawnej z urzędu przestały jednak korzystać z tego zwolnienia. Nie wynikało to jasno z przepisów, a także praktyka urzędów skarbowych nie była w tym względzie jednolita. Kwestię tę zdaje się dopiero przesądzać interpretacja dokonana przez Ministra Finansów, która dotarła do środowiska adwokackiego w połowie marca tego roku. Dlatego w obecnej sytuacji powstaje problem w jaki sposób dokonać korekty deklaracji podatku VAT za okres od 1 maja 2004 r. do dnia dzisiejszego oraz jak usunąć inne skutki zaistniałej sytuacji w szczególności co do fakturowania, skorygowania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W ocenie podatnika, w powyższej sprawie stosuje się przepisy powołanej wyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a z zastosowania tych przepisów wynikają następujące konsekwencje:

Wraz z korektą należy zapłacić podatek VAT (wraz z odsetkami za opóźnienie) oraz przedłożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn, dla których zachodzi potrzeba składania deklaracji korygujących, przy czym może to być jedno wyjaśnienie do wszystkich deklaracji.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 51 § 1, art. 53 § 1 i 3, art. 81, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).

Na mocy art. 51 § 1 ww. ustawy, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

W świetle art. 53 § 1 ustawy, od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę, zaś § 3 ww. artykułu stanowi, iż odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe.

Zgodnie z art. 81 ww. ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W przypadku gdy podatnik koryguje deklaracje za kilka miesięcy - z tej samej przyczyny, może dołączyć jedno pisemne wyjaśnienie do wszystkich deklaracji.

Na podstawie ww. cytowanych przepisów, podatnik składając deklarację korygującą w której wykazuje podatek należny, ma obowiązek wpłacić podatek wraz z odsetkami na rachunek Urzędu. Do skorygowanych deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyny korekt.

Przy udzielaniu niniejszej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uwzględniono stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku oraz przepisy prawne obowiązujące w dacie zaistnienia opisanego we wniosku zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl