PPB2-4007-3/06/I - Skutki braku podania we wniosku własnego stanowiska w sprawie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2006 r. Izba Skarbowa w Katowicach PPB2-4007-3/06/I Skutki braku podania we wniosku własnego stanowiska w sprawie.

Pytanie podatnika

Czy brak podania przez podatnika we wniosku własnego stanowiska w sprawie, skutkuje pozostawieniem tego wniosku bez rozpatrzenia?

Postanowienie

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., ost. zm. Dz. U. Nr 143, poz. 1199) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Pani "X" z dnia 21 grudnia 2005 r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 8 grudnia 2005 r., Nr IUS/IPD2/ 44093/87/2005/W-217200 pozostawiające bez rozpatrzenia wniosek z dnia 25.10.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych:

- utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25.10.2005 r., strona zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego m.in. w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych od samochodu z homologacją pojazdu ciężarowego.

Pismem z dnia 23.11.2005 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wezwał stronę do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, własnego stanowiska w sprawie oraz o złożenie oświadczenia, czy w sprawie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Odpowiedzią na powyższe wezwanie było pismo strony złożone osobiście w Urzędzie Skarbowym w dniu 2 grudnia 2005 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach postanowieniem z dnia 8 grudnia 2005 r., pozostawił bez rozpatrzenia ww. wniosek strony z dnia 25.10 2005 r.

Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie z dnia 21.12.2005 r., stwierdzając w nim, iż braki zostały w oznaczonym terminie uzupełnione, natomiast własne stanowisko w sprawie nie jest w jej ocenie wymagane. Ponadto strona w zażaleniu zarzuciła Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach celowe uchylanie się od udzielenia odpowiedzi na interpretację przepisów.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 2 wniosek, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Natomiast zgodnie z art. 14a § 3 interpretacja, o której mowa w § 1, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Tym samym to przepisy prawa nakładają na podatnika obowiązek przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie w sposób umożliwiający organowi podatkowemu wydanie interpretacji, w której znajdzie się ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Strona w złożonym wniosku z dnia 25.10.2005 r., nie zajęła własnego stanowiska. Również w piśmie z dnia 01.12.2005 r., będącym odpowiedzią na wezwanie organu podatkowego do uzupełnienia braków wniosku, brak jest stanowiska strony. Tym samym strona nie spełniła wymogu określonego ww. przepisem art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Brak tegoż stanowiska uniemożliwił udzielenie organowi podatkowemu interpretacji przepisów, która winna być oceną stanowiska strony.

Jednocześnie organ odwoławczy zauważa, iż w wezwaniu z dnia 23.11.2005 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach zawarł pouczenie, iż w przypadku gdy zapytanie wystosowane przez stronę nie zostanie uzupełnione w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia m. in. o własne stanowisko w sprawie to wniosek strony pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 § 1 w związku z art. 14a § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

W myśl art. 169 § 1 ustawy Op jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Zatem twierdzenie strony, iż Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach celowo uchylił się od udzielenia odpowiedzi jest niezasadne. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach zasadnie pozostawił wniosek strony z dnia 25.10.2005 r., bez rozpatrzenia.

Z uwagi na powyższe zarzuty zawarte w zażaleniu nie zasługują na uwzględnienie. Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl