PP8-722-173/95 - Częściowe zaniechanie ustalania i poboru VAT od usług rzeczników patentowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 sierpnia 1995 r. Ministerstwo Finansów PP8-722-173/95 Częściowe zaniechanie ustalania i poboru VAT od usług rzeczników patentowych.

W nawiązaniu do pisma z 6 czerwca 1995 r. dotyczącego interpretacji przepisów zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych rodzajów usług (Mon. Pol. Nr 21, poz. 253) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zaniechanie ustalania i poboru tego podatku w części przekraczającej 7% podstawy opodatkowania w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich oraz wynalazczości odnosi się do spraw prowadzonych przez rzeczników patentowych w dziedzinach określonych w art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 10, poz. 46).

Oznacza to, że przepisy powyższego zarządzenia Ministra Finansów stosuje się do usług rzeczników patentowych w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich i wynalazczości w pełnym zakresie ich działania, tj. nie tylko w odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych, projektów racjonalizatorskich i wzorów zdobniczych, ale także do znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia i topografii układów scalonych.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/2/28