Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 stycznia 1994 r.
Ministerstwo Finansów
PP6/389/94
Zaliczki na podatek akcyzowy stanowiące równowartość banderol z wpłat dziennych.

W nawiązaniu do pisma PP-768/K/93 z dnia 27 grudnia 1993 r. dotyczącego potrącenia wpłaconych przez producentów wyrobów tytoniowych i spirytusowych kwot zaliczek na podatek akcyzowy stanowiących równowartość banderol z wpłat dziennych na podatek akcyzowy należnych na podstawie przepisów w sprawie podatku akcyzowego - Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że potrącenia zaliczek wpłaconych przez te podmioty na podatek akcyzowy stanowiących równowartość banderol, w toku postępowania administracyjnego w sprawie banderol - mogą być dokonane z wpłat dziennych na podatek akcyzowy po wydaniu pozytywnej i prawomocnej decyzji w sprawie banderol, wydaniu upoważnień do odbioru banderol, odebraniu wnioskowanych banderol oraz po potwierdzeniu zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o wpłaceniu stosownej zaliczki, podjęciu decyzji, wydaniu upoważnienia oraz odbiorze banderol określonych w decyzji i upoważnieniu. Potrącenie może dotyczyć tylko wyrobów rodzajowo odpowiadających rodzajom otrzymanych banderol. Powyższe wyjaśnienie ma na celu wyeliminowanie przypadków bezpodstawnego potrącania z wpłat dziennych zaliczek na banderolę jeszcze w toku postępowania administracyjnego w sprawie banderol - przed wydaniem decyzji administracyjnej, wydaniem upoważnienia i odbiorem banderol, tj. przed wystąpieniem zdarzeń prawnych dających podstawę prawną do dokonania stosowanych potrąceń.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/2/24