Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 sierpnia 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PP6/2394/96
Sposób oznaczania wyrobów znakami akcyzy

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 26, poz. 93, z późn. zm.) - opakowanie jednostkowe wyrobu podlegające znakowaniu powinno być tak oznaczone znakami akcyzy (zabezpieczone), aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do otwierania lub użycie wyrobu powodowało trwałe i widoczne uszkodzenie znaku, z tym że w razie stosowanie innych rodzajowo opakowań niż opakowania określone w załączniku Nr 5 do ww. rozporządzenia MF, banderole mogą być z urzędu lub na wniosek podatnika, na podstawie decyzji urzędu skarbowego, umieszczane odmiennie niż w sposób ustalony w załączniku Nr 5. Oznacza to, że zgodnie z brzmieniem, funkcją i celem przepisów prawa dotyczących stosowania znaków akcyzy nie tylko prawnie dopuszczalne, ale i nakazane jest takie stosowanie znaków akcyzy na opakowanie wyrobu, aby spełnione były warunki określone w ww. przepisach prawa. Stąd jeżeli spełnienie tych warunków wymaga zastosowania więcej niż jednego znaku do oznaczenia opakowania jednostkowego (np. nietypowego) - to wówczas należy zastosować na opakowaniu odpowiednią liczbę znaków akcyzy w sposób ustalony w decyzji urzędu skarbowego w/s odmiennego nanoszenia znaków na opakowanie.

Szczegółowy - odmienny sposób oznaczania nietypowego opakowania jednostkowego wyrobu odpowiednimi znakami akcyzy, w tym miejsca naniesienia znaków i liczbę użytych znaków powinna określać decyzja właściwego urzędu skarbowego w sprawie odmiennego oznaczania opakowania wyrobu znakami akcyzy. Decyzja powinna być poprzedzona stosownymi ustaleniami szczególnego nadzoru podatkowego (kontroli skarbowej).

Opublikowano: Zawadzka M.: Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, tom 2, Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, Warszawa 1998, s. 144